การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อมเยลลี่ด้วยนวัตกรรมไซนิกซ์

ผู้แต่ง

  • ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การพัฒนาผลิตภัณฑ์, มะขามป้อม, เยลลี่, นวัตกรรมไซนิกซ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) วิเคราะห์ สถานการณ์ ปัญหาและความต้องการ ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมเยลลี่ด้วยนวัตกรรมไซนิกซ์ 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อมเยลลี่ด้วยนวัตกรรมไซนิกซ์
3) เปรียบเทียบระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าระหว่างก่อนกับหลังการใช้ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมเยลลี่ด้วยนวัตกรรมไซนิกซ์ 4) ประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมเยลลี่ด้วยนวัตกรรมไซนิกซ์
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมนำเอาน้ำตาลเป็นสารให้ความหวาน สรรพคุณและคุณประโยชน์ที่มีต่อร่างกายก็ยังคงมีเพียงเล็กน้อย ไม่มีส่วนช่วยในเรื่องของความความยืดหยุ่นของผิว
ความกระจ่างใสของผิว ความชุ่มชื้นของผิว และลดเลือนริ้วรอยบนใบหน้า 2) ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ มีรูปแบบที่มีส่วนผสมจากคอลลาเจนเปปไทด์แกรนูล ช่วยบำรุงผิวให้กระชับ เรียบเนียน ดูอ่อนเยาว์ เสริมคอลลาเจนที่ชั้นผิวและข้อเข่า ต้านอนุมูลอิสระ มีวิตามิน C สูง ให้ผิวกระจ่างใส ชุ่มชื้น พร้อมด้วยกลไกการคงประสิทธิภาพของสารสกัดให้อยู่ในร่างกายได้นานขึ้น เพิ่มการออกฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมไซนิกซ์
3) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความยืดหยุ่นผิว ค่าเฉลี่ยของสีผิว ค่าเฉลี่ยของความกระจ่างใส ค่าเฉลี่ยของความชุ่มชื้น พบว่า ใบหน้าอาสาสมัครที่รับประทานผลิตภัณฑ์มะขามป้อมเยลลี่ด้วยนวัตกรรมไซนิกซ์ มีค่าเฉลี่ยระดับตัวชี้วัดสภาพผิวหน้าดีขึ้นที่ 12 สัปดาห์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.0001) เมื่อเทียบกับอาสาสมัครที่ไม่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์และ 4) ความพึงพอใจต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านรูปแบบนวัตกรรม รองลงมาคือด้านประโยชน์
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์มะขามป้อมเยลลี่ด้วยนวัตกรรมไซนิกซ์ และด้านคุณภาพ

References

พัชรภัค สุริวงศ์ และริชาร์ด ฟง. (2022). สารเพิ่มชีวประสิทธิผลจากธรรมชาติ นวัตกรรมไซนิกส์. ค้นเมื่อ 26ธันวาคม 2564, จาก http://www.AVS%20Cell%20Synapse™Thai_05032022.pdf

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2556). การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมด้วยโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU ครั้งที่ 5, วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2557). ทบทวนวรรณกรรมความรู้ทั่วไปของระบบผิวหนัง. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564, จาก Downloads/ม.เชียงใหม่.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30