ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า จากร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้แต่ง

  • อัมพร พุ่มจำปา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การตัดสินใจซื้อ, ร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่, พฤติกรรมผู้บริโภค

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
จากร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั่วไป และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เลือกซื้อสินค้าจากร้านแก้วเจ้าจอมเบเกอรี่ จำนวน 400 รายโดยใช้สูตรทาโร ยามาเน่ ด้วยวิธีการเลือกการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่ความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านแก้วเจ้าจอม เบเกอรี่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา พบว่า มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 2) ลูกค้าที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
จากร้านแก้วเจ้าจอม เบเกอรี่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

References

กนิษฐ์กานต์ พรหมราษฎร์. (2557). กลยุทธ์การตลาดบริการสำหรับธุรกิจเบเกอรี่ (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2552). โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินงานการกระจาย และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสู่ชนบท. กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน.

กุสุมา ปิยโพธิกุล และถนอม พงษ์พานิช. (2559). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านเบเกอรี่ ย่านซอยทองหล่อในเขตกรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.

เบญจลักษณ์ มุสิคะชะนะ. (2553). พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. (2558). ฟาร์มเฮ้าส์ ทุ่ม 2 พันล. ผุดโรงงาน เพิ่มกำลังผลิต-รีแบรนด์-ญี่ปุ่น จีนร่วมทุนเวียดนาม. สืบค้นเมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2559, จาก http://www.prachachat.net/ news_detail.php?newsid=1431882574

พรพิมล สังเวียน และก้องภู นิมานันท์. (2558). ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทางออนไลน์ (การค้นคว้าแบบอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิวิศน์ ใจตาบ. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

สุชญา อาภาภัทร. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่แบบ Take Away ของกลุ่มคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุชาดา จิตรโรจนรักษ์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากร้านศรีฟ้าเบเกอรี่ จังหวัดกาญจนบุรี. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-30