การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ผู้แต่ง

  • นรารัตน์ รอดแดง สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ชาญเดช เจริญวิริยะกุล สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การตัดสินใจ, อาชีพ, นักศึกษา

บทคัดย่อ

อาชีพมีความสำคัญกับทุกคน โดยทำให้บุคคลได้รับคุณค่า เป็นแหล่งที่มาของรายได้ ทำให้บุคคลได้รับปัจจัยและสิ่งอำนวยความสุขความสบายตามควรแก่อัตภาพ มีความก้าวหน้าในชีวิต ตำแหน่งชื่อเสียง เกียรติยศ ได้รับความนิยมยกย่อง และการยอมรับจากผู้อื่น การตัดสินใจเลือกอาชีพเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถสร้างทางเลือกทางใดทางหนึ่งที่ผ่านการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยภายส่วนบุคคล กับการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในกรุงเทพและปริมณฑล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและทดสอบโดยใช้ตารางไขว้ (crosstabulation) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในด้านเพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ความถนัดทักษะ/ความสามารถพิเศษความถนัดในสาขาที่ได้เรียนมา รายได้ต่อเดือนของครอบครัว ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพแตกต่างกัน  ผลการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลสารสนเทศให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ทราบปัจจัยในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษานำไปประกอบการวางแผนพัฒนาหลักสูตรต่อไป

References

บุษกร จินต์ธนาวัฒน์. (2558). แนวทางการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2(2), 13-30.

ศิริวรรณ ไตรสรลักษณ์. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของบัณฑิตกรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (การค้นคว้าอิสระการศึกษาตามบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

อรอนงค์ ธัญญะวัน. (2539). การแนะแนวอาชีพ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

Holland, J. L. (1973). Making Vocational Choice: A Theory o Career. New Jersey: Prentice-Hall.

Reeder, W. (1971). Partial Theories from the 25 Year Research Program on Directive Factor in Believer and Social Action. New York: McGraw hill.

Super, D. E. (1970). Manual Work Values Inventory. Boston: Houghton Mifflin.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31