แบบจำลองการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • เกื้อจิตต์ จุรีมาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปรีชา พงษ์เพ็ง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • บัณฑิต ผังนิรันดร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ, การดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับศักยภาพผู้นำ นโยบายการบริหารสถานีบริการน้ำมัน
กลยุทธ์ทางการตลาด มาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน นวัตกรรมการจัดการ และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 2) ศึกษาอิทธิพลของศักยภาพผู้นำ นโยบายการบริหารสถานีบริการน้ำมัน กลยุทธ์ทางการตลาดมาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน และนวัตกรรมการจัดการที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
และ 3) พัฒนาแบบจำลองประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันในภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย จำนวน 320 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างกำหนด โดยใช้เกณฑ์ 20 เท่าของตัวแปรสังเกต ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 20 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ศักยภาพผู้นำ นโยบายการบริหารสถานีบริการน้ำมัน กลยุทธ์ทางการตลาด มาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน นวัตกรรมการจัดการ และประสิทธิภาพ  การดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ในระดับมาก 2)  ศักยภาพผู้นำ นโยบายการบริหารสถานีบริการน้ำมัน กลยุทธ์ทางการตลาด มาตรฐานสถานีบริการน้ำมัน และนวัตกรรมการจัดการ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสถานี บริการน้ำมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 3) แบบจำลองประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีชื่อว่า 2P2SIE Model นอกจากนี้ ผลการวิจัย
เชิงคุณภาพยังพบว่า การบริการที่แปลกใหม่สร้างสรรค์ ที่สามารถดึงดูดใจลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าที่เป็นทั้งน้ำมันและไม่ใช่น้ำมัน เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเสริมสร้างให้องค์กร ดำเนินอยู่ได้ในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผลของงานวิจัยนี้สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทาง
ในการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

References

กระทรวงพลังงาน. (2564). รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมัน. สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2565, จากhttps://www.doeb.go.th/info/info_operat_fuel.php

Asadzadeh, S., Akhavan, B. and Akhavan, B. (2021). Multi-objective optimization of Gas Station performance using response surface methodology. International Journal of Quality & Reliability Management, 38(2), 465-483.

Abdullah Al Mamun, Syed Ali Fazal, Muhammad Mohiuddin and Zhan Su.(2019).Strategic Orientations, The Mediating Effect of Absorptive Capacity And Innovation: A Study Among Malaysian Manufacturing SMEs.International Journal of Innovation Management, 23(02), 1950016.

Courage Simon Kofi Dogbe, Bylon Abeeku Bamfo And Wisdom Wise Kwabla Pomegbe .(2021). Market Orientation And New Product Success Relationship: The Role Of Innovation Capability, Absorptive Capacity, Green Brand Positioning.International Journal Of Innovation Management, 25(3), 2150033.

Daubry, Powei Martin. (2020). Corporate Social Responsibility and Organizational Performance of Oil Companies in Southern Nigeria. Walden Dissertations and Doctoral Studies. 8376. https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/8376

David King Boison, King, Asamoah Harriet Yaa Addison Linda . (2019). Assessing Factors Influencing Sales Performance and Siting of A Fuel Station Project: Study of Spintex Road, Accra-Ghana. International Journal of Social Science and Humanities Research, 6(4), 1268-1279.

Edward Wilson Ansah, Joseph Mintah. (2018). Psychosocial Safety Climate Predicts Health and Safety Status of Ghanaian Fuel Attendants. Universal Journal of Public Health, 6(2), 63-72.

Zebulon, F. (2019). Effective Manufacturers' Strategies for Service Innovations. Walden Dissertations and Doctoral Studies. 6427. https://scholarworks.waldenu.edu/ dissertations/6427

Ogunkoya et al. (2018). Spirometric Findings in Petrol Pump Attendants in Sagamu Southwest Nigeria. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/329701184_Spirometric_Findings_in_Petrol_Pump_Attendants_in_Sagamu_Southwest_Nigeria

Jain, P. and Duggal, T. (2018). Transformational leadership, organizational commitment, emotional intelligence and job autonomy: Empirical analysis on the moderating and mediating variables. Management Research Review, 41(9), 1033-1046.

King, Stetson Samel Jacque's. (2018). Marketing Strategies for Small Business Sustainability. Walden Dissertations and Doctoral Studies. 6052. Retrieved from https://scholarworks. waldenu.edu/ dissertations/6052

Kehinde Gbola Adewuyi, Kehinde. (2020). Assessment of Fire Service Station Response to Filling Stations Fire Outbreak and Vulnerable Healthcare Centers to Filling Stations in Urban Settlement. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/339713143_Assessment_of_Fire_Service_Station_Response_to_Filling_Stations_Fire_Outbreak_and_Vulnerable_Healthcare_Centers_to_Filling_Stations_in_Urban_Settlement

Mohamed, Sameh. (2021). Catalyzing and Implementing Innovation Strategies in the Information Technology Industry Workforce. Walden Dissertations and Doctoral Studies. 11009. Retrieved from https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/11009

McCrory, Derine. (2018). Senior Marketing Executives' Strategies to Implement Multicultural Marketing Campaigns. Walden Dissertations and Doctoral Studies. 5751. Retrieved from https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/5751

Osei-Sarfo, Sophia. (2018). Marketing Strategies of U.S. Small Businesses Led by African Immigrants. Walden Dissertations and Doctoral Studies.5581.Retrieved from https://scholarworks.waldenu.edu/dissertations/5581

Oluwaseun E. Odipe,Abosede Lawal,Zulkarnaini Adio,George Karani. (2018). GIS-Based Location Analyses of Retail Petrol Stations in Ilorin, Kwara State, Nigeria December 2018. International Journal of Scientific and Engineering Research, 9(12), 790-794.

Odipe, O., Lawal, A., Adio, Z., Karani, G., & Sawyerr, H., (2018). GIS- based location analyses of retail petrol stations in Ilorin, Kwara State, Nigeria. International Journal of Scientific and Engineering Research, 9, 790-794.

Osman Gök and Sinem Peker. (2020). The Impact of Marketing’s Innovation-Related Capabilities on A Firm’S Innovation Performance. International Journal of Innovation Management, 24 (06), 2050054.

Pilar Fidel, Walesska Schlesinger and Esposito Emilo. (2018). Effects of Customer Knowledge Management and Customer Orientation on Innovation Capacity and Marketing Results in Smes:The Mediating Role of Innovation Orientation. International Journal of Innovation Management, 22(07), 1850055.

Ramteke, Sachin Kakaji, (2019).Innovation Strategies for a Global Manufacturing Business. Walden Dissertations and Doctoral Studies.7421.Retrieved from https://scholarworks. waldenu.edu/ dissertations/7421

Sulaiman Yunus . (2019). Analysis of Locational Compliance and Fire Safety Preparedness among Petrol Filling Stations in Dutse Town, Jigawa State. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/337487658_Analysis_of_Locational_Compliance_and_Fire_Safety_Preparedness_among_Petrol_Filling_Stations_in_Dutse_Town_Jigawa_State

Singhry, H.B. (2018). Perceptions of leader transformational justice and job satisfaction in public organizations. International Journal of Public Leadership, 14(2), 80-95.

Singla, A., Ahuja, I.S. and Sethi, A.S. (2018). Validation of demand pull strategies for accomplishing sustainable development in manufacturing organizations through structural equation modeling. Management Decision, 56(5), 1135-1156

Wann Yih Wu And Phuoc Thien Nguyen. (2019). The Antecedents of Dynamic Service Innovation Capabilities: The Moderating Roles of Market Dynamism and Market Orientation. International Journal of Innovation Management,23(07), 1950066.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30