ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้แต่ง

  • สิวัฐ จันทนา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สุวรรณี แสงมหาชัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน, ทัศนคติในการปฏิบัติงาน, วิธีการปฏิบัติงาน, ภาวะผู้นำของผู้บริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของ “ทัศนคติในการปฏิบัติงาน” “วิธีการปฏิบัติงาน” และ “ภาวะผู้นำของผู้บริหาร” ที่มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมผ่าน “การจัดการเชิงกลยุทธ์” ตัวอย่างในการวิจัยคือ พนักงานและลูกจ้างของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือหัวหน้างาน และปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 240 คน การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ และการสุ่มอย่างมีระบบ วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างเส้นทางกำลังสองน้อยที่สุด

ผลการวิจัยพบว่า (1) ทัศนคติในการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการให้บริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (2) วิธีการปฏิบัติงานที่เน้นการกระจายอำนาจและความร่วมมือมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (3) ภาวะผู้นำของผู้บริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้นำเชิงบารมี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และ (4) ทัศนคติในการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และภาวะผู้นำของผู้บริหาร มีอิทธิพลทั้งทางตรงเชิงบวกและมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ผ่านการจัดการเชิงกลยุทธ์  นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า ทัศนคติในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลรวมสูงที่สุดต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังนั้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงควรมีการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นในด้านทักษะ พฤติกรรม แรงจูงใจและทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งเสริมวิธีการปฏิบัติงานที่มีความร่วมมือกัน กระจายอำนาจการบริหารงานลงไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน ลดกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานในการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์การได้การคัดเลือกผู้บริหารของท่าอากาศยานควรพิจารณาคุณลักษณะพิเศษด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเข้าใจสภาวะของการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น

References

Airport Cooperative Research Program, National Research Council (U.S.), & United States. (2010). ACRP Report 19: Developing an Airport Performance Measurement System. Washington, D.C: Transportation Research Board.

Airport Cooperative Research Program, National Research Council (U.S.), & United States. (2009). ACRP Report 20: Strategic Planning in the Airport Industry. Washington, D.C.: Transportation Research Board.

Airport Cooperative Research Program, National Research Council (U.S.), & United States. (2013). ACRP Report 75: Airport Leadership Development Program. Washington, D.C.: Transportation Research Board.

Ainuddin, R. A. et al. (2007). Resource attributes and firm performance in international joint ventures. Journal of World Business, 42, 47-60.

Akan, D. (2013). The relationship between school principals’ leadership styles and collective teacher efficacy. Educational Research and Reviews, 8(10), 596-601.

Akinyele, S. & Fasogbon, O. (2010). Impact of strategic planning on organizational performance and survival. Research Journal of Business Management, 4(1), 73-82.

Aldehayyat, J. & Twaissi, N. (2011). Strategic planning and corporate performance relationship in small business firms: Evidence from a Middle East country context. International Journal of Business and Management, 6(8), 255.

Alimo-Metcalfe, B., et al. (2008). The impact of engaging leadership on performance, attitudes to work and wellbeing at work. Journal of Health Organization and Management, 22(6), 586–598.

Apprey, M., Preston-Grimes, P., Bassett, C. K. & Lewis, W. D. (2014). From Crisis Management to Academic Achievement: A University Cluster-mentoring Model for Black Under graduates. Peabody Journal of Education, 89, 318–335.

Ashford, N.J., Stanton, H., Moore, C.A., Coutu, P., & Beasley,J.R. (2003). Airport Operations (3rd ed.). NewYork: McGraw-Hill Education.

Awamleh, F.T. (2022). Charismatic leadership to overcome employee resistance to organisational change process.

Barney, J.B. (1995). Looking Inside For Competitive Advantage. Academy of Management Executive, 9(4), 49-61.

Bey, N., Hauschild, M. Z., & McAloone, T. C. (2013). Drivers and barriers for implementation of environmental strategies in manufacturing companies. CIRP Annals, 62(1), 43–46.

Bezerra, G. CL., Gomes, C. F. (2016). Performance measurement in airport settings: a systematic literature review. Benchmark Int. J., 23, 1027–1050.

Bhagwat, R. and Sharma, M.K. (2007) Performance Measurement of Supply Chain Management: A Balanced Scorecard Approach. Computers & Industrial Engineering, 53, 43-62.

Bolman, L. G. & Deal, T. E. (2003). Reframing organizations: Artistry, choice, and leadership. (3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Bouranta, N., et al. (2019). The key factors of total quality management in the service sector: a cross-cultural study. Benchmarking: An International Journal, 26(3), 893-921.

Bourgeois, L.J. & Astley, W. G. (1979). A strategic model of organizational conduct and performance. International Studies of Management and Organization, 6(3), 40-66.

Bourne, M. et al. (2000) Designing, implementing and updating performance measurement systems. International Journal of Operations & Production Management,20(7),754-771.

Burugo, V.M. & Owour, D. (2017). Influence of strategic management practices on business profitability in Kenya. (A case study of Chai trading company limited). Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), 3(9), 923-947.

CANSO. (2013). Safety Culture Definition and Enhancement Process. Schiphol: Netherlands.

Choong, K. K. (2014) The Fundamentals of Performance measurement systems: A Systematic Approach to Theory and a Research Agenda. International Journal of Productivity & Performance Management, 63(7), 879-922.

DeLong, J. C. (2013). Guidebook to Creating a Collaborative Environment Between Airport Operations and Maintenance. Washington, DC: National Academies Press.

Edwards, A. & Wilson, J.R. (2004). Implementing Virtual Teams: A Guide to Organizational and Human Factors. Aldershot, UK: Gower.

Enoma, A., & Allen, S. (2007). Developing key performance indicators for airport safety and security. Facilities, 25(7/8), 296–315.

Eshtaiwi, M., et al. (2018). Determination of key performance indicators for measuring airport success: A case study in Libya. Journal of Air Transport Management, 68, 28–34.

Federal Aviation Administration. (2017). Safety Management System Components. Retrieved May 14, 2019, from https://www.faa.gov/about/initiatives/sms/explained/components/

Fernandez, S., & Moldogaziev, T. (2013). Employee Empowerment, Employee Attitudes, and Performance: Testing a Causal Model. Public Administration Review, 73(3), 490–506.

Flin, R. (1996). Sitting in the hot seat, leaders and teams for critical incident management. New York, NY: John Wiley & Sons.

Franco-Santos, M. et al. (2007). Towards a definition of a business performance measurement system. International Journal of Operations & Production Management, 27, 784-801.

Freeman, R.E. (1999). Response: Divergent Stakeholder Theory. Academy of Management Review, 24(2), 233-236.

Gebauer, H., Edvardsson, B., Bjurko, M. (2010). The impact of service orientation in corporate culture on business performance in manufacturing companies. Journal of Service Management, 21(2), 1-43.

Geller, E. S., (1994). Ten principles for achieving a Total Safety Culture. Professional Safety. September, 18-24.

Gemmel, P. (2007). Delivering Excellent Service Quality in Aviation: A Practical Guide for Internal and External Service Providers. International Journal of Service Industry Management, 18(4), 443-444.

Germain, R., Droge, C. and Spears, N. (1996). The implications of just-in-time for logistics organization management and performance. Journal of Business Logistics, 17(2), 19-34.

Gharibi, V. et al. (2016). The Relationship between Workers’ Attitude towards Safety and Occupational Accidents Experience. International Journal of Occupational Hygiene (Quarterly), 8(3), 145-150.

Gibson, C. C., Dodds, D. and Turner, P. (2007). Explaining community-level forest outcomes: salience, scarcity and rules in Eastern Guatemala. Conservation and Society, 5,361-381.

Gillen, D., & Lall, A. (1997). Developing measures of airport productivity and performance: an application of data envelopment analysis. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 33(4), 261–273.

Gillen, David. (2011). The evolution of airport ownership and governance. Journal of Air Transport Management -J AIR TRANSP MANAG, 17, 3-13.

Girard, J. P. et al. (2014). Does leadership style differ by country? A media context analysis. Academy of Business Research Journal, 2, 13-19.

Gonzalez, M., Comesana, L., Brea, J., 2007. Assessing tourist behavioral intentions through perceived service quality and customer satisfaction. Journal of Business Research, 60 (2), 153-160.

Habib, K. M. N., Kattan, L., & Islam, M. T. (2011). Model of personal attitudes towards transit service quality. Journal of Advanced Transportation, 45(4), 271-285.

Hansen, M.T., & Nohria, N. (2004). How to build collaborative advantage. MIT Sloan Management Review, 46 (1), 22-30.

Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139–152.

Hawlena, J., Mazurek-Kusiak, A. & Kobyłka, A. (2019). Main determinants of shaping the quality of air transport services. European Research Studies Journal, 22(3), 168-185.

Helm, S., Loth, S., & Schultz, M. (2015, July). Advancing total airport management—An introduction of performance based management in the airport context. In Proceedings of the 19th ATRS World Conference, Singapore. 2-5

Henning, J. B. et al. (2009). The influence of individual differences on organizational safety attitudes. Safety Science, 47(3), 337–345.

Hersey, P. & Blanchard, K. H. (1969). Management of organizational behavior: Utilizing human resources. Upper Sadddle River, NJ: Prentice Hall.

Hinds, P., & McGrath, C. (2006). Structures that work: social structure, work structure and coordination ease in geographically distributed teams. In Proceedings of CSCW’06, Banff, Alberta, 343-352.

House, R. J. (1977). A 1976 theory of charismatic leadership. In Hunt, J. G., & Larson, L. (Eds.), leadership: the abutting edge. Carbondate: Southern Iillinoise University Press.

International Civil Aviation Organization. (2012). ICAO’s policies on charges airports and air navigation services (ICAO Document 9082). (9th ed.). Montreal: Canada.

International Civil Aviation Organization. (2018). Safety Management Manual-SMM: Fourth Edition (ICAO Document 9859). (4th ed.). Montreal: Canada.

International Civil Aviation Organization. (2018). Toolkit on enhancing security culture. Retrieved April 22, 2562, from https://www.icao.int/Security/Security-culture/ ICAO% 20SC%20Resources/ICAO%20SECURITY%20CULTURE%20TOOLKIT_EN.pdf

Jarach, David. (2001). The evolution of airport management practices: Towards a multi-point multi-service, marketing-driven firm. Journal of Air Transport Management, 7, 119-125.

Javidan, M., Waldman, D.A. (2003). Exploring Charismatic Leadership in the Public Sector: Measurement and Consequences. Public Administration Review, 63(2), 229-242.

Kabeyi, M. (2019). Organizational strategic planning, implementation and evaluation with analysis of challenges and benefits. International Journal of Applied Research and Studies, 5(6), 27-32.

Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations (2nd ed.). New York: Wiley.

Khaleghi, D., Alavi, H. A. & Alimiri, M. (2013). A study on the effects of organizational structure on success of performance measurement. Management Science Letters, 3(1),1611-1614.

Khatib, M., Kherbash, A., Qassimi, A. and Mheiri, K. (2022). How Can Collaborative Work and Collaborative Systems Drive Operational Excellence in Project Management?. Journal of Service Science and Management, 15, 297-307.

Koros, R. C., Namusonge, P. G. S., & Sakwa, P. M. (2018). Effects of Strategic Management Drivers on Performance of Airports in Kenya. IJRDO - Journal of Business Management, 4(8), 46-62.

Kossmann, M. (2017). Delivering excellent service quality in aviation: a practical guide for internal and external service providers. New York: Routledge.

Ladhari, R. (2009). Service quality, emotional satisfaction, and behavioural intentions. Managing Service Quality, 19(3), 308-331.

Lai, P., Potter, A. & Beynon, M. J. (2012). The Development of Benchmarking Techniques in Airport Performance Evaluation Research. Transportation Journal, 51(3), 305.

Lee, T.R., (1996). Perceptions, attitudes and behaviour: the vital elements of a safety culture. Health and Safety October, 1-15.

Liao, P., Chen, J., & Chang, W. (2014). The relationship between safety and service climates in aviation. Journal of Air Transport Management, 36, 93-100

Lo, Y. T., Lin, Y. T., & Teng, C. C. (2016). An integrated approach to safety, security, and service quality management: The case of Taiwan Taoyuan International Airport. Journal of Air Transport Management, 53, 187-197.

Mailert, J. & Stanar, I. (2015). Taking the lead in Leadership Exploring engaging leadership in a global organization (Master’s Thesis). Uppsala university.

Makanga, R.O. & Paul, S.N. (2017). Influence of strategic management practices on performance of Kenya power and lighting company ltd, Nairobi County, Kenya. The Strategic Journal of Business & Change Management, 4(4), 289-306.

Mohamadi, A., Ghadiri, M., Moghaddam O. G. (2013). The Study of the Role of Organizational Culture in Airport Productivity. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3), 2361-2365.

Mullins, L. (2016). Management and Organisational Behaviour. (11thed.). Harlow,United Kingdom: Pearson Education Limited.

Nudurupati, S.S., Bititci, U. S., Kumar, V., & Chan, F. T. S. (2011). State of the art literature review on performance measurement. Computers and Industrial Engineering, 60(2), 279-290.

Örgev, C. (2013). The relationship among the leadership styles, organizational citizenship and health worker performance in public hospitals. International Journal of Education and Research,1(6), 1-16.

Paraschi, P. (2018). Airport business excellence: a holistic approach to performance management (Doctoral dissertation). University of Patras.

Phillips, R. (2012). Perceived leadership styles and effectiveness of aviation program leaders: A four-frame analysis (Doctoral dissertation). University of South Dakota.

Piers, M., Montijn, C., & Balk, A. (2009). Safety culture framework for the ECAST SMS-WG. Report of the ECAST safety management system and safety culture working group (SMS-WG). Retrieved April 22, 2562, from https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/WP1-ECASTSMSWG- SafetyCultureframework1.pdf

Prentice, C., & Kadan, M. (2019). The role of airport service quality in airport and destination choice. Journal of Retailing and Consumer Services, 47, 40–48.

Rahmadani, V. G. et al. (2020). Engaging Leadership and Its Implication for Work Engagement and Job Outcomes at the Individual and Team Level: A Multi-Level Longitudinal Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3), 776.

Reason, J. (1998). Achieving a safe culture: Theory and practice. Work & Stress, 12(3), 293-306.

Renner,S. (2001). Emergency exercise and training techniques. Australian Journal of Emergency Management, 16(2), 26-35.

Root, G.N. (2017). Problems within an organizational structure. Retrieved April 22, 2562, from https://www.smallbusiness.chron.com

Samad, S., Yusuf, M.S.Y., & Ahmed, W.A. (2014). The influence of strategic planning on organizational performance: A case in Malaysian health care system. Australian. Journal of Basic and Applied Sciences, 8(13), 508-515.

Schaufeli, W. B. (2015). Engaging leadership in the job demands-resources model. The Career Development International, 20, 446–463.

Schneider, B., Hanges, P. J., Smith, D. B., & Salvaggio, A. N. (2003). Which comes first: Employee attitudes or organizational financial and market performance. The Journal of Applied Psychology, 88, 836-851.

Stogdill, E. J. (1974). Handbook of Leadership. London: Collier Macmillan Publishers.

Tead. (1935). The Art of Leadership. American Political Science Review, 106 (1), 188–203.

Tsai, W.H., Hsu, W., & Chou, W.C. (2011). A gap analysis model for improving airport service quality. Total Quality Management & Business Excellence, 22(10), 1025–1040.

Voon, M. L.Nguil K.S. Ayob N.B. (2011). The influence of leadership styles on employees job satisfaction in public sector organizations in Malaysia. International Journal of Business, Management and Social Sciences, 2(1), 24-32.

Wallach, S. F. (2017). A qualitative explorative case study of distributed leadership from the perspective of organizational leaders. Retrieved April 22, 2562, http://proxy1.ncu.edu/ login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psyh&AN=2016-53069-075&site=eds-live

Walsh, J.P., Maloney, N.G., (2007). Collaboration structure, communication media, and problems in scientific work teams. Journal of Computer-Mediated Communication, 12 (2), 712-732.

Yee, R., Yeung, A., and Cheng, T., (2008). The impact of employee satisfaction on quality and profitability in high-contact service industries. Journal of operations management, 26 (5), 651-668.

Yilmaz, A.K., Tanriverdi, G. and Durak, M. S. (2016). Determination of optimal leadership style for an organization: Case of Hasan Polatkan Airport. International Journal of Transport & Logistics, 16(38/39), p.1-8.

Young, S. B., and Price, M. (2013). ACRP Airport Leadership Development Program. Washinton: Transport Research Board.

Yu, M. M., Hsu, S. H., Chang, C.C. and Lee, D.H. (2008). Productivity Growth of Taiwan’s Major Domestic Airports in the Presence of Aircraft Noise. Transportation Research Part E, 44 (3), 543–54.

Zeithaml, V., Bitner, M., Gremler, D., (2009). Services marketing: integrating customer focus across the firm. (5thed.).Boston: McGraw-Hill.

Zuschlag, M., Ranney, J. M., & Coplen, M. (2016). Evaluation of a safety culture intervention for Union Pacific shows improved safety and safety culture. Safety Science, 83, 59–73.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-09-30