ปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจของพนักงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในธุรกิจสปา

ผู้แต่ง

  • เอกพล โฉมฉาย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • วิชิต อู่อ้น วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

วัฒนธรรมองค์กร, รูปแบบค่าตอบแทน, สภาพแวดล้อมในการทำงาน, แรงจูงใจของพนักงาน, ผลการปฏิบัติงาน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงานและผลการปฏิบัติงานในธุรกิจสปา 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจของพนักงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในธุรกิจสปา 3) เพื่อสร้างแบบจำลองของปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจของพนักงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานในธุรกิจสปาผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเก็บแบบสอบถามออนไลน์จากธุรกิจสปาที่จดทะเบียนในรายชื่อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ถึงเมษายน 2565 กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนธุรกิจ สปา จำนวน 600 ราย ตามการใช้การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเทคนิคสถิติโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยระบุว่า วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน, วัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานผ่านแรงจูงใจของพนักงาน, รูปแบบค่าตอบแทนส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน, รูปแบบค่าตอบแทนส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานผ่านแรงจูงใจของพนักงาน, สภาพแวดล้อมในการทำงานส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน, สภาพแวดล้อมในการทำงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานผ่านแรงจูงใจของพนักงาน, และแรงจูงใจของพนักงานส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัย ผู้ประกอบการธุรกิจสปาสามารถนำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปพัฒนาการวิจัย อีกทั้งพัฒนาระบบการจัดการสปาให้ก้าวหน้า ส่งผลให้ส่งเสริมการบริหารแรงจูงใจของพนักงาน และปรับเปลี่ยนผลการปฏิบัติงานของพนักงานสปา

References

Ayanlola, A.L. and Udoedouok, E.S. (2020). Impact of remuneration and work environment on librarian's job performance in public libraries in Akwa Ibom and Cross River States. Integrity Journal of Education and Training, 4(4), 62-68.

Basu, R. (2021). A study on, the impact of employee motivation on job performance of the employees. International Journal of Multidisciplinary Educational Research,10(3), 1-5.

Darmawan, K. (2021). Salary: Does affect employee motivation and performance? April 2021. International Journal of Accounting and Management Research, 1(2), 46-51.

Edom, B.O. and Uwandu, L.I. (2022). Remuneration and training as influencing factors of job performance of library staff in federal universities in south-east geo-political zone of Nigeria. January 2022.

Eniola, A., Adetoun, B., Azeez, F., and Omotoye, O.O. (2020). Remuneration on employee motivation and performance: A survey of global communication limited, Lagos, Nigeria. November 2020.

Ezzamel, M. and Willmott, H.C. (1998). Accounting, remuneration and employee motivation in the new organization. Accounting and Business Research, March 1998, 28(2), 97-110.

Fajonyomi, J. (2021). Work environment and job performance of librarians in Federal University libraries in North-East Nigeria. Library Philosophy and Practice, (e-journal). 6009. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6009

Geovani, R., Chaerudin, C. and Lestari, H.R. (2021). Effect of Compensation, Work Environment on Employee Performance through Intervening Motivation PT Pegadaian (Persero). International Journal of Innovative Science and Research Technology, 6(7), 522-526.

Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R. and Tatham, R. (2006). Multivariate Data Analysis (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Hemeiri, A. A., Albayedh, A. and Jones, A. (2021). The influence of leadership coaching on employee motivation, job satisfaction, and employee performance. International Journal of Management, 12(4), 597-609.

Ibrahim, M., Saputra, J., Adam, M., and Yunus, M. (2022). Organizational culture, employee motivation, workload and employee performance: A mediating role of communication. WSEAS Transactions on Business and Economics, 19, 54-61.

Irbo, M.M. (2021). A review organizational culture and its impacts on employee job performance. Journal of Equity in Science and Sustainable Development, 2(2),35-44.

Lasiny, D.A., Astuti, E.S., and Utami, H.N. (2021). The effect of transformational leadership and work motivation on employee performance with job satisfaction as a mediation variable. Journal of Southwest Jiaotong University, 56(6), 833-842.

Naa, G. Okine, B., Yaw, G., Addeh, A. (2021). Employee motivation and its effects on employee productivity/performance. Journal of Economics and Sustainable Development, 12(16), 99-106.

Nelson, A. (2021). The effect of implementation of management support work environment, team work, and employee development to employee engagement with employee motivation as mediating variable. Management and Economics Journal (MEC-J), 5(2), 131-142.

Podkowińska, M. (2011). Communication in employees’ motivation and remuneration system. Kwartalnik Ekonomistów i Menedżerów, 22(4),147-156.

Prayogi, M.A. and Yani, I. (2021). The role of work motivation in mediating the effect of the work environment on employee performance. International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration,1(2),211-220.

Putra, A.R., Hariani, M., Nurmalasari, D., and Irfan, M. (2020). Role of work environment and organizational culture to job performance. Journal of Islamic Economics Perspectives, 1(2), 1-13.

Riyanto, S. (2021). The effect of organizational culture and employee competence on organizational citizenship behavior (OCB) with work motivation as a mediation variable (case study in Pekalongan District Land Office). European Journal of Business Management and Research, 6(5), 70-77.

Salsabila, A.A., Fakhri, M., Silvianita, A., and Wardhana, A. (2021). The effect of organizational culture and work motivation on employee job satisfaction. In Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, June 2021, Singapore.

Sarıköse, S. and Göktepe, N. (2021). Effects of nurses' individual professional and work environment characteristics on job performance. Journal of Clinical Nursing, 31(5), 633-641.

Soraya, E. and Bekti, R. (2021). The Influence of Employee Demotivation and Employee Motivation on Employee Performance: A Case Study of Farven. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 6(9), 561 - 568.

Tamale, M.B. and Wilson, M. (2021). Remuneration and job performance of teachers in government aided secondary schools in Western Uganda. History Education Research Journal, 3(2),10-22.

Virgana, V. (2020). The effect of job performance through organizational culture, work environment, personality, and motivation. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 22(2), 87-98.

Wirtama, I.B.S., Darsono, J.T., and Sumarsono, T.G. (2020). Job satisfaction as a mediating of leadership style and organizational culture on employee performance of Togamas Discount Bookstore, Indonesia. International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (IJASRE), 6(1), 15–22.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30