ผลกระทบของผลแตกต่างทางภาษีที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET 100

ผู้แต่ง

  • ดารณี เอื้อชนะจิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

ผลแตกต่างทางภาษี, คุณภาพกำไร, กำไรสุทธิต่อหุ้น

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลกระทบของผลแตกต่างทางภาษี (Book-Tax Differences: BTDs) ที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไร (2) ศึกษาผลกระทบของผลแตกต่างทางภาษีที่ส่งผลต่อตัววัดค่าการลงทุนประกอบด้วย 2 ตัวแปรคือ กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และอัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อราคาตามบัญชีต่อหุ้น (PB) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในงบการเงินย้อนหลัง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2564 กลุ่มตัวอย่างคือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 ที่มีข้อมูลครบถ้วนจำนวน 63 บริษัท ได้ข้อมูลทั้งสิ้น 252 รายบริษัทรายปี ใช้สถิติทางพรรณนาและการวิเคราะห์สมการถดถอยทางพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่าผลแตกต่างทางภาษีส่งผลกระทบทางบวกต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น และผลแตกต่างทางภาษีส่งผลกระทบทางบวกต่ออัตราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อราคาตามบัญชีต่อหุ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่าผลแตกต่างทางภาษีไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพกำไร

References

เกษศิณี ตั้งอั้น. (2565). ผลกระทบของการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ SETCLMV. วารสารเทคโนโลยี ภาคใต้, 15(1), 84 - 94.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2560). หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560. ค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2565, จาก https://www.sec.or.th/TH/Documents/CompanyHandbooks and Guidelines/CG code 2560_th.pdf

สัตยา ตันจันทร์พงศ์ และ พัทธ์ยศ เดชศิริ. (2561). ผลกระทบทางสาเหตุระหว่างการวางแผนภาษีกับผลการ ดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 38(3), 1-13.

สุธาทิพย์ พาโพธิ์, นุชจรี พิเชฐกุล และสังวร งัดกระโทก. (2565). การกำกับดูแลกิจการที่มีต่อคุณภาพกำไรในประเทศมาเลเซีย. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, 12(1), 255-268.

Arcelus, F.J., Mitra D. and Srinivasan, G. (2005). On the incidence of deferred taxes, intangibles and non-linearities in the relationship between Tobin’s Q and ROI. Journal of Economics and Business, 57,165-185.

Armstrong, C.S., Blouin, J. L., Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning. Journal of Accounting and Economics, 53, 391-411.

Dechow, P. M. and Dichev, I. D. (2002). The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. The Accounting Review, 77, 35 - 59.

Gberegbe, F. B., (2019). Book-Tax Ratio and Earnings Quality of Listed Firms in Nigeria. Journal of Modern Accounting and Auditing, 15(5), 249-260.

Hanlon M. (2005). The persistence and pricing of earnings, accruals, and cashflow when firms have large book-tax differences. The Accounting Review, 80,137-166.

Hanlon, M., Maydew, E.L., Shevlin, T. (2008). An unintended consequence of book-tax conformity: A loss of earnings informativeness. Journal of Accounting and Economics, 46, 294-311.

Hanlon, M. and Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50, 127-178.

Heltzer W., Shelton S. W. (2011). The book-tax divide: Perceptions from the field. Research in Accounting Regulation, 23: 130-137.

Huang, D. and Wang, C. (2013). Book-tax differences and earnings quality for the banking industry: evidence from Taiwan. Pacific Accounting Review, 25(2), 145-164.

Istianingsih, (2021). Earnings Quality as a link between Corprate Governance Implementation and Firm Performance. International Journal of Management Science and Engneering Management, 16(4), 290-301.

Kimouche, B. (2022). The Impact of Deferred Tax on Earnings Quality: Evidence from Algerian Companies. Zagreb International Review of Economics & Business, 25(1), 155-170.

Mackenzie, B., Chamboko, R., Coetsee, D., Colyvas, B., Njikizana, T. and Hanekom, B. (2012). Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards. Hoboken, NJ: Wiley & Sons, Inc.

Mills, L. and Newberry, K. (2001). The influence of tax and non-tax costs on book-tak reporting differences: public and private firms. Journal of the American Taxation Association, 23(1), 1-19.

Moore, J. A. (2012). Empirical evidence on the impact of external monitoring on book-tax differences. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 28, 254-269.

Panjaitan, I. (2017). The Effect of Book - Tax Differences and Corporate Governance Disclosure on The Quality of Earnings Using Accounting Conservatism as Moderating Variables. International Journal of Business Economics and Law, 13(1), 32-37.

Phillips, J. (2003). Corporate tax-planning effectiveness: the role of compensation-base incentives. The Accounting Review, 78, 847-874.

Rezaee, Z. and Safarzadeh, M.H. (2023). Corporate governance and earnings quality: the behavioral theory of corporate governance evidence from Iran. Corporate Governance, 23(1), 189-218.

Wech, B. A., KenKel, P., Higgins, A. and Jones, R. (2021). Implications of Book versus Tax Based Patronage in Agricultural Cooperatives. Tca Small Business Cooperative Forum. 33-38.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-31