ความสำเร็จของธุรกิจสายการบินอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • จาริตรา เจตนะวิบูลย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ปิยดา วงศ์วิวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ความสำเร็จอย่างยั่งยืน, ธุรกิจสายการบิน, นวัตกรรมทางธุรกิจ, พันธมิตรใหม่, การบริหารแบบมีส่วน ร่วม,, ภาวะผู้นำของผู้บริหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับของความสำเร็จของธุรกิจสายการบินอย่างยั่งยืน ภาวะผู้นำของผู้บริหาร พันธมิตรใหม่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และนวัตกรรมทางธุรกิจ 2) อิทธิพลของภาวะผู้นำของผู้บริหาร พันธมิตรใหม่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และนวัตกรรมทางธุรกิจ ที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจสายการบินอย่างยั่งยืน และ 3) แนวทางความสำเร็จของธุรกิจสายการบินอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสม ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสายการบิน
ใน ประเทศไทย จำนวน 377 คน และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างชนิดปลายเปิดกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสายการบินในประเทศไทย จำนวน 16 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง นำผลจากการวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นที่มีนัยสำคัญ ตั้งเป็นข้อคำถามในการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อนำข้อมูลจากทั้ง 2 วิธี มาประมวลผลและวิเคราะห์ร่วมกัน

ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสำเร็จของธุรกิจสายการบินอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ด้านนวัตกรรม
ทางธุรกิจ พันธมิตรใหม่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และภาวะผู้นำของผู้บริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านตามลำดับ 2) ความสำเร็จของธุรกิจสายการบิน
อย่างยั่งยืนในประเทศไทย ขึ้นอยู่กับภาวะผู้นำของผู้บริหาร พันธมิตรใหม่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และนวัตกรรมทางธุรกิจ 3) แนวทางความสำเร็จของธุรกิจสายการบินอย่างยั่งยืนในประเทศไทย พบว่า ภาพรวมที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร รองลงมาคือ นวัตกรรมทางธุรกิจ พันธมิตรใหม่ และการบริหารแบบมีส่วนร่วม และเมื่อพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อความสำเร็จของธุรกิจสายการบินอย่างยั่งยืน พบว่า นวัตกรรมทางธุรกิจ มีอิทธิพลทางตรงต่อความสำเร็จของธุรกิจสายการบินอย่างยั่งยืน มากที่สุด

References

กองบรรณาธิการวอยซ์ออนไลน์. (2562). การพัฒนาที่ยั่งยืนจากอุตสาหกรรมการบิน. ค้นเมื่อ 30 เมษายน 2564, จาก https://voicetv.co.th/read/NUMifTWdY

กัลยา สว่างคง, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2561). กลยุทธ์พันธมิตรทางธุรกิจ ทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวของไทย. วารสาร Veridian E-Journal, มหาวิทยาลัยศิลปากร. สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(1), 115.

เกษร เกษมชื่นยศ. (2563). การพัฒนาของไทยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. วารสารจันทรเกษมสาร, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, 26(1), 16-30.

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว. (2563). Innovation Management มิติใหม่ของการจัดการ. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. ค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2564, จาก https://www.ftpi.or.th/2020/24185

เจน จันทรสุภาเสน, อำพล ชะโยมชัย, ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว และ แก้วตา ผิวพรรณ. (2563). อิทธิพลของพฤติกรรมผู้ประกอบการ ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถทางนวัตกรรมที่มีผลต่อผลการดำเนินงานทางธุรกิจ: ข้อมูลเชิงประจักษ์จากโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 10(1), 5-18.

ณรงค์ ทมเจริญ, กัญญามน อินหว่าง. (2562). การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของผู้ให้บริการโลจิสติกส์. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 9(1), 208-211.

วริษฐา ประจงการ และ สุชานัน จุนอนันตธรรม. (2564). Tourism at a crossroad อนาคตภาคการท่องเที่ยวไทย เดินต่ออย่างไรในฟ้าหลังฝน. ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย. ค้นเมื่อ 30 เมษายน 2564, จาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/ Pages/Article_18Aug2021.aspx

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2563). CHANGE อย่างชาญฉลาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนขององค์กร. ค้นเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2564. จาก www.tqa.or.th/2020/10/change-อย่างชาญฉลาดเพื่ออนาค/

อานนท์ จันจิตร. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อบริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสาร จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 15(1), 8.

Alexandre de Juniac. (2020). Remarks of Alexandre de Juniac at IATA Media Briefing. Retrieved March 2, 2021, from https://www.iata.org/en/pressroom/speeches/2021-03-02-01/

Elkington, J. (1994). Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development. California Management Review, 36, 90-100.

Joyce Naeche. (2021). Business Collaboration. Retrieved March 2, 2021, from https://businessyield.com/business-strategies/business-collaboration/

Martin Geissdoerfer, Doroteya Vladimirova, Kirsten Fossen Van, Steve Evans. (2018). Product, service, and business model innovation: A discussion. Procedia Manufacturing, (21), 165-172.

Michael Obal and Tao Gao. (2020). Managing business relationships during a pandemic: Conducting a relationship audit and developing a path forward. Industrial Marketing Management, Elsevier Public Health Emergency Collection, PMC7261259.

Piyanuch Sathapongpakdee. (2021). แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรมปี 2562-2564: ธุรกิจบริการขนส่งสินค้าทางถนน. ค้นเมื่อ 28 กันยายน 2564, จาก https://www.krungsri.com/th/research/ industry/industry-outlook/logistics/road-freight-transportation/IO/io-road-freight-transportation-20

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-31