ประสิทธิภาพการจัดการสวัสดิการทางสังคมด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้แต่ง

  • ชาญยุทธ หาญชนะ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพการจัดการ, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้สูงอายุ, ปัจจัยเชิงสาเหตุ, ผลกระทบโดยตรง

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุ ด้านสุขภาพร่างกายด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดการสวัสดิการทางสังคมด้านคุณภาพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 500 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือในการดำเนินการวิจัย คือแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง และสถิติที่ใช้คือ path analysis ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านจิตใจมีอิทธิพลโดยตรงต่อด้านประสิทธิภาพการจัดการสวัสดิการทางสังคมด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลโดยอ้อมต่อด้านประสิทธิภาพการจัดการสวัสดิการทางสังคมด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยส่งผ่านด้านจิตใจ 3) ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีอิทธิพลโดยตรงต่อด้านประสิทธิภาพการจัดการสวัสดิการทางสังคมด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและมีอิทธิพลโดยอ้อมโดยส่งผ่านด้านจิตใจ 4) ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกายมีอิทธิพลโดยตรงต่อด้านประสิทธิภาพการจัดการสวัสดิการทางสังคมด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและมีอิทธิพลโดยอ้อมโดยส่งผ่านด้านสัมพันธภาพสังคมและด้านจิตใจและมีอิทธิพลโดยอ้อมโดยส่งผ่านด้านสัมพันธภาพสังคม 5) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลโดยตรงต่อด้านจิตใจ 6) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลโดยตรงต่อด้านสัมพันธภาพทางสังคม 7) ปัจจัยด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีอิทธิพลโดยตรงต่อด้านจิตใจ และ 8) ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกายมีอิทธิพลโดยตรงต่อด้านสัมพันธภาพทางสังคม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน โดยผู้วิจัยค้นพบว่า ปัจจัยด้านจิตใจมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการจัดการสวัสดิการทางสังคมด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย
และสัมพันธภาพทางสังคม ตามลำดับ

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ได้ข้อค้นพบที่สามารถนำไปสร้างเป็นแบบจำลองในการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป

References

เกื้อ วงศ์บุญสิน. (2545). ประชากรศาสตร์สาระเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรรณลักษณ์ เมียนเกิด. (2559). รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: เจ ปริ้น.

สุปรีญา นุ่นเกลี้ยงและ ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์. (2562). ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ : ศึกษากรณี เทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (รายงานวิจัย). มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

Byrne, B.M. (2009). Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming. London: Routledge.

Chen, J., Murayama, S. and Kamibeppu, K. (2010). Factors Related to Well-Being Among the Elderly in Urban China Focusing on Multiple Roles. BioScience Trends, 4, 61–71.

Cronbach, L.J. (1990). Coefficient Alpha and The Internal Structure of Tests. Psychometrika, 16(3), 297-334.

Kish, L. (1965). Survey Sampling. New York: John Wiley and Sons Inc.

National Statistic Office Ministry of Information and Communication Technology. Retrieved December, 10, 2023, from http://web.nso.go.th/index.htm

Office of the National Economic and Social Development Council (NESDC). Retrieved December, 7, 2023, from http://www.nesdb.go.th/nesdb_en/more_news.php?cid=154 &filename=index

Sutthichaimethee, P., Ariyasajjakorn, D. A (2020), Forecasting Model on Carrying Capacity for Government’s Controlling Measure under Environmental Law in Thailand: Adapting Non-recursive Autoregression Based on the Var-X Model. International Journal of Energy Economics and Policy, 10, 645-655.

Sutthichaimethee, P., Chatchorfa, A., Suyaprom, S. (2019), A Forecasting Model for Economic Growth and CO2 Emission Based on Industry 4.0 Political Policy under the Government Power: Adapting a Second-Order Autoregressive-SEM. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex., 5, 69.

Thomopoulou, I., Thomopoulou, D., and Koutsouki, D. (2014). The Differences at Quality of Life and Loneliness between Elderly People. Biology of Exercise.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-31