บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาวะผู้นำของนายทหารบกระดับกลาง

ผู้แต่ง

  • คมกฤช คชรักษา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ทวี แจ่มจำรัส สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • นลินี สุรดินทร์กูร สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • พลานันท์ ปะจายะกฤตย์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, นายทหารบกระดับกลาง, การพัฒนา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับของการพัฒนาภาวะผู้นำของนายทหารบกระดับกลาง ด้านคุณลักษณะ ด้านการบริหารจัดการ ด้านพฤติกรรมทางสังคม และด้านการเปลี่ยนแปลง 2) ขนาดอิทธิพลของด้านคุณลักษณะ ด้านการบริหารจัดการ ด้านพฤติกรรมทางสังคม และด้านการเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่มีต่อการพัฒนาภาวะผู้นำของนายทหารบกระดับกลาง และ 3) แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำของนายทหารบกระดับกลาง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่างคือ นายทหารนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยต่าง ๆ ทั่วประเทศ และกำลังเข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยการทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก จำนวน 400 ตัวอย่าง สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก คือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบก ชั้นนายพล ในตำแหน่งผู้บริหาร นายทหารบกระดับกลางชั้นยศพันเอก-พันเอก (พิเศษ) และชั้นยศพันตรี-พันโท รวม 16 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการฝึกการพัฒนาภาวะผู้นำของนายทหารบกระดับกลาง พฤติกรรมทางสังคม คุณลักษณะ การบริหารจัดการ และ การเปลี่ยนแปลงตนเอง มีความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การบริหารจัดการมีอิทธิพลเชิงสาเหตุรวมต่อของการพัฒนาภาวะผู้นำของนายทหารบกระดับกลาง มากที่สุด รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงตนเอง และ คุณลักษณะ ตามลำดับ และ 3) แนวทางของการพัฒนาภาวะผู้นำของนายทหารบกระดับกลาง มีลักษณะเป็นภาพแผนภูมิประกอบด้วย การบริหารจัดการ ที่มีอิทธิพลรวมมากที่สุดเป็นฐานผลักดันอยู่ล่างสุด พฤติกรรมทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงตนเอง อยู่ตรงกลาง และคุณลักษณะ ส่งเสริมอยู่ในระดับบน

References

กองบัญชาการกองทัพไทย. (2565). เอกสารประชาสัมพันธ์แนะนำภารกิจและคู่มือสิทธิประโยชน์กำลังพล (กรมสารบรรณทหาร). ค้นเมื่อ 30 กันยายน 2566, จาก https://dag.rtarf.mi.th/index.php

กรมกำลังพลทหารบก. (2564). สรุปกิจการกำลังพลของกองทัพบก. ค้นเมื่อ 30 กันยายน 2566, จาก

https://dop.rta.mi.th/www/dop_wp/0401.4.1/wp-content/uploads/2023/08/สรุปกิจการกำลังพล-2564__CD-NING.pdf

กฎหมายความมั่นคง. (2566). นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ. ค้นเมื่อ 30 กันยายน 2566, จาก http://nscr.nesdc.go.th/sp/

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2567). ดร.แดน สอนอ่าน: เคล็ดลับปลูกปัญญา เปลี่ยนชีวิตในยุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ: ซัคเซส.

ฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ และคณะ.(2557). การบริหาร.กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชุติมา แสงฉาย และปกรณ์ ปรียากร. (2565). ผู้นำที่พึงประสงค์ของข้าราชการสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร. วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, 1(1), 23-33.

ปฏิมา ถนิมกาญจน์, นรรัฐ ปรับปรุงกวี และเพ็ญพร ปุกหุต. (2561). อิทธิพลของผู้นำเชิงปฏิรูปและวัฒนาธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการลาออกของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน. วารสารสมาคมนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, 23,(2) 89-102.

พัชรา วาณิชวศิน. (2560). การพัฒนาภาวะผู้นำ: จากทฤษฎีสู่แนวปฏิบัติที่ดีและกรณีศึกษา. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.

ไทยรัฐ ออนไลน์. (2564). การป้องกันทุจริตเกณฑ์ทหาร. ค้นเมื่อ 30 กันยายน 2566, จาก https://www.thairath.co.th/tags/ต่อต้านการทุจริต

ทวี แจ่มจำรัส. (2560). บทบาทของนายทหารบก ระดับกลางที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย). มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. (2560). คณะวิชาการ (The justice Group.) กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร.

รัตนา เอื้อบุญญานันท์. (2555). ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ของนายทหารสัญญาบัตรในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก. วารสารสหวิทยาการวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษา, 1(1), 69-78.

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร. (2565). หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร. ค้นเมื่อ 30 กันยายน 2566, จาก https://www.thaindc.org/17899922/หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร

วจนา วรรลยางกูร. (2566). หนึ่งปีที่เหลือจากนี้ ขอสังคมไทยมีความทุกข์ร่วมกันกับคนตากใบ. ค้นเมื่อ 30มีนาคม 2567, จาก https://www.the101.world/19-years-of-tak-bai-incident/

ว๊อยซ์ ออนไลน์. (2563). แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เผยแพร่รายงานการสัมภาษณ์ทหารเกณฑ์ “กองทัพไทย” พบปัญหาการละเมิดสิทธิ ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ. ค้นเมื่อ 16 กันยายน 2566, จาก https://www.voicetv.co.th/read/DBrhJyXYA#google_vignette

สมยศ ปัญญามาก. (2561) หลักธรรมาภิบาลกับผู้นำองค์การ. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ, 3(1), 55-69.

สำนักข่าวอิศรา. (2563). ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบภายในของกองทัพ. ค้นเมื่อ 17 กันยายน 2566, จาก https://www.isranews.org/article/

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (2550). วิสัยทัศน์ และ ทัศนวิสัย. ค้นเมื่อ 30 กันยายน 2566, จาก http://legacy.orst.go.th/?knowledges=วิสัยทัศน์-และ-ทัศนวิสัย

สมัย จิตต์หมวด.(2557). พฤติกรรมผู้นำ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุพานี สฤษฎ์วานิช. (2559). พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่: แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

ไอลอว์. (2563). องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน. ค้นเมื่อ 17 กันยายน 2566, จาก https://www.ilaw.or.th/about-us

Brown, W. B., & Moberg, B. J. (1980). Organization Theory and Management: A Micro Approach. New York: John Willey and Sons.

Fry, L. W., Hannah, S. T., Noel, M., & Walumbwa, F. O. (2011). Impact of spiritual leadership on unit performance [RETRACTED]. The Leadership Quarterly, 22, 259–270.

Greenberg, J. & Baron, R. (2003). A Behavior in Organizations. (8thed.). upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc.

George, J. M. & Jones, G. R. (2005). Understanding and Managing Organizational Behavior (4th ed.). Upper Saddle Piver. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Caldwell, L. F. (1965). The Environmental Factor in Development Planning. Thai Journal of Public Administration, 1(3), 425.

Mowen, J. C., & Minor, M. (1998). Consumer Behavior. (5 thed.). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall. Inc.

Nelson, L & Quick, J. C. (2006). Organization Behavior. (5 thed.). USA: South - Western. Thomson Corporation.

Wong, L., Bliese, P., & McGurk, D. (2023). Military leadership: A context specific review. The Leadership Quarterly, 14(6), 657-692.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-31