กลยุทธ์ของนักลงทุนในอุตสาหกรรมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อความสำเร็จของนักลงทุนรุ่นใหม่ในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • สุมิตร์ อโรรา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • มณีกัญญา นากามัทสึ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

คำสำคัญ:

การเทรด, นักลงทุนรุ่นใหม่, อุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับของกลยุทธ์ 6 ด้าน ของนักลงทุนในอุตสาหกรรมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของนักลงทุนรุ่นใหม่กับ กลยุทธ์ของนักลงทุนในอุตสาหกรรมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3) เพื่อเสนอแนวทางกลยุทธ์ของนักลงทุนในอุตสาหกรรมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อความสำเร็จของนักลงทุนรุ่นใหม่ในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มผู้ที่เคยเทรดไม่เกิน 3 เดือน ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนใช้สูตรการคำนวณ W.G. Cochran จำนวน 395 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า T-test,  F-test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 13 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและนำเสนอเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัจจัยนักลงทุนรุ่นใหม่ในประเทศไทย ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ด้านสังคม รองลงมาได้แก่ด้านบริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านทัศนคติ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเทคนิค 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 6 ด้านของนักลงทุนรุ่นใหม่กับกลยุทธ์ของนักลงทุนในอุตสาหกรรมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อความ สำเร็จของนักลงทุนรุ่นใหม่ในประเทศไทย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และ 3) รัฐบาลควรให้ความสำคัญและเข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนควบคุมอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีกฎหมายรองรับให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลอุตสาหกรรมนี้อย่างจริงจังเพราะอุตสาหกรรมนี้หากดำเนินการให้ดีจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศและทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2560). แนวโน้มธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ. ค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2566, จาก https://www.dbd.go.th/download/document_file/Statistic/2560/T26/T26_201705.pdf

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2553). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: เทพเนรมิต.

ชะอีดะห์ เกศา. (2558). วัยรุ่นกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย. (2565). แนวโน้มการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ.

ค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2566, จาก https://www.exim.go.th/getattachment/9ce1d7c5-8275-4262-a611-77.2565.aspx

นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์. (ม.ป.ป). การลงทุนใน FOREX: ความเสี่ยงและผลตอบแทน. ค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2566, จาก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/grow-your-wealth/forex.html

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. (2560). กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการ. กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพรส.

วนัสนันท์ กันทะวงศ์. (2563). อาชญากรรมเศรษฐกิจ: การหลอกลวงการเก็งกําาไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 23(1), 133-144.

สุรเดช จองวรรณศิริ. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคล (วิทยานิพนธ์การจัดการดุษฎีบัณฑิต). วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ศิริพร บุญวรกิจ. (2561). การจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษาธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศในจังหวัดสงขลา. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

Clark, Vicki Clinell Burge. (2001). Unit Search of Good Governance: Decentralization and Democracy in Ghana. Illinois: Northern Illinois University.

Grossbard. (2022). Forex Statistics. Retrieved July, 2, 2023, from https://www.compareforex brokers.com/forex-trading/statistics/

NovaBizz. (2565). การบริหารธุรกิจที่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต. ค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2566, จาก https://www.novabizz.com/NovaAce/Manage/Entrepreneur_Strategy.htm

Porter, M. E., (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (1994). Consumer behavior. (5th ed.). Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2000). Consumer behavior. (7th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.

Thompson, P., Gamble & Strickland III. (2012). Crafting and executing strategy concept and readings. New York: McGrill-Hill.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-31