กองบรรณาธิการ

 

ที่ปรึกษา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล      คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศาสตราจารย์  ดร.คณิต  ณ  นคร   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศาสตราจารย์  ดร.ไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศาสตราจารย์  ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน์   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์นุชทิพย์  ป.บรรจงศิลป์   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ ดร.สัตยะพล  สัจจเดชะ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
บรรณาธิการ  
อาจารย์ศรีสุรักษ์  สีวันนา   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
อาจารย์บุญญภัทร์  ชูเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก  
   
ศาสตราจารย์ (พิเศษ)  จรัญ  ภักดีธนากุล นักวิชาการอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  จันทโชติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ  ลาสงยาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงครัตน์  ดลเจิม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดร.โกเมศ  สุบงกช สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ดร.สุชาติวัฒน์  ณัฏประเสริฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน์ ศาลฎีกา
อาจารย์โชติช่วง  ทัพวงศ์ นักวิชาการอิสระ
   
กองบรรณาธิการบุคคลภายใน    
รองศาสตราจารย์พินิจ  ทิพย์มณี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์อัจฉรียา  ชูตินันทน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ   ลิปิพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์ ดร.อังค์วรา   ไชยอนงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์นคร  วัลลิภากร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
ฝ่ายจัดการวารสาร  
นายจีระนันท์  ทองเสน่ห์   ผู้จัดการ