ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
					ดู ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (2566): วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-30

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

>>>>>

วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำลังเปิดรับบทความ พ.ศ. 2565

วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เดิมชื่อ "วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ (Dhurakij Pundit Law Journal)" เป็นวารสารวิชาการของคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งตีพิมพ์บทความทางวิชาการและบทความวิจัยทางด้านกฎหมาย จากบุคคลทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย

จัดพิมพ์วารสารราย 6 เดือน 

ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม

ปัจจุบันกำลังเปิดรับบทความ พ.ศ. 2565 

> วารสารอยู่ใน TCI กลุ่มที่ 3  https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=201

>> มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอย่างน้อย 3 คน

>>> ไม่มีค่าส่งบทความ

>>>> มีค่าตอบแทนเมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์*

 

คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO 

https://drive.google.com/file/d/1CdPHDgAQnd9MSngcZ8TFdZR2tTRPKfE_/view