ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า ศึกษากรณีสินค้าเป็นรถยนต์ใหม่

ผู้แต่ง

  • สายชล บุญคงมาก คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำสำคัญ:

การคุ้มครองผู้บริโภค, ความชำรุดบกพร่อง, รถยนต์ใหม่

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่เป็นรถยนต์ใหม่ ศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่เป็นรถยนต์ใหม่ของต่างประเทศและประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่เป็นรถยนต์ใหม่ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่เป็นรถยนต์ใหม่ของประเทศไทยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนานาประเทศ

ผลการศึกษาพบว่า ควรมีการตรากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่เป็นรถยนต์ใหม่เป็นการเฉพาะ โดยผู้ซื้อต้องให้โอกาสแก่ผู้ขายในการซ่อมแซมสินค้าให้ก่อนตามสมควร ผู้ซื้อมีสิทธิเรียกให้มีการเปลี่ยนรถคันใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ หรือให้ผู้ขายรับซื้อคืนพร้อมชำระค่าเสียหายที่เกิดจากการนำรถเข้าซ่อมตามสมควร หากเป็นไปตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ (1) การซ่อมเพื่อแก้ไขในเรื่องเดียวกันตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และความชำรุดบกพร่องของรถยนต์อาจจะก่อให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสขณะขับขี่  (2) ผู้ขายซ่อมเพื่อแก้ไขในเรื่องเดียวกันตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป (3) รถยนต์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากต้องนำรถเข้าซ่อมรวมแล้วมากกว่า 30 วันนับแต่วันที่ส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้ขาย และเมื่อขยายเวลาไปอีกเกินกว่า 30 วัน ก็ยังไม่สามารถซ่อมเสร็จตามกำหนด เนื่องจากสภาพของรถยนต์เกินความสามารถในการซ่อมของผู้ขาย ควรมีการเพิ่มเติมมาตรา 472/1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกำหนดให้ความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ที่เกิดขึ้นภายใน 6 เดือน นับแต่วันส่งมอบสินค้า ให้สันนิษฐานว่าเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนวันที่มีการซื้อขายหรือส่งมอบสินค้าและผู้ขายสินค้าต้องรับผิด นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จัดตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ขึ้น โดยตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นเพื่อทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทด้านยานยนต์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และศาลมีอำนาจบังคับไปตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้น

 

คำสำคัญ : การคุ้มครองผู้บริโภค, ความชำรุดบกพร่อง, รถยนต์ใหม่

 

Author Biographies

สายชล บุญคงมาก, คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

LL.M. Student, Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University

รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ, คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ และปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Assoc. Prof. Dr., Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University

References

ภาษาไทย

จิราพร ร้อยละลี. “ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้า.” วารสารกฎหมาย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฉบับที่ 3 (สิงหาคม 2555): 257.

นุสรา เงินเจริญ. “ทุบรถ สะเทือนอุตสาหกรรม.” นิตยสารฟอร์มูล่า. (มีนาคม 2548): 12.

บุษกร วิทยานุกรณ์. “บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า

(Lemon Law).” วารสารวุฒิสภา. (ธันวาคม 2563): 12.

วิณัฎฐา แสงสุข. “หลักการและแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายว่าด้วยซื้อขายของไทยและอังกฤษ.” วารสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์. ฉบับที่ 1. ปีที่ 1. (2555): 59.

วุฒิชัย ศรีตะลหฤทัย. “การคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับมาตรการการตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้าประเภทรถยนต์ก่อนนำออกสู่ตลาด.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2554.

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. “กฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า.” https://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:ul_RubKiGWkJ :https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php%3Fnid%3D45968%26filename%3Dhouse2558_2+&cd=2&hl=th&ct=clnk&gl=th, 15 เมษายน 2565.

ภาษาต่างประเทศ

California Consumer Attorneys. “Los Angeles Song-Beverly Act Attorney.” https://thelemonfirm.com/lemon-law/californias-song-beverly-act/, 22 October 2021.

Singapore Legal Advice. “How to Resolve Disputes with Car Dealers.” https://singaporelegaladvice.com/law-articles/resolve-disputes-with-car-dealers/,

February 2022.

The Korea Herald. “South Korea to adopt stricter consumer protection with lemon Law.” http://www.koreaherald.com/view.php?ud =20181112000197., 2 February 2022.

เผยแพร่แล้ว

2023-05-24