แนวทางกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับการนำวิธีการทำงานที่บ้านมาใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานของคนพิการในหน่วยงานของรัฐ

ผู้แต่ง

  • ณัฐชัย เปรมประเสริฐ สำนักงานอัยการสูงสุด
  • ภูมิ โชคเหมาะ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คำสำคัญ:

การทำงานที่บ้าน, คนพิการ, หน่วยงานของรัฐ, Work from Home, People with Disabilities, Officer

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

        คนพิการถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญ และมีความปรารถนาที่จะทำงานในอาชีพที่ต้องการ เหมาะสมกับข้อจำกัดหรือศักยภาพของตนเอง และนับแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีผลทำให้อัตราการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐสูงขึ้นเป็นลำดับเรื่อยมา แต่ก็ต้องถือว่าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐยังไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจมีสาเหตุหลายประการ แต่ปัญหาที่สำคัญ คือ ปัญหาในเรื่องการขาดสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบคมนาคมขนส่งที่รองรับคนพิการ รวมไปถึงเจตคติเชิงลบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องอาจมองว่าคนพิการเป็นภาระ ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากจะต้องจัดสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องแล้ว ควรพิจารณานำวิธีการทำงานทางเลือกที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของคนพิการมาใช้เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานของคนพิการควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา เพื่อลดข้อจำกัดของคนพิการ เพิ่มโอกาส ตลอดจนแสดงศักยภาพการทำงานของคนพิการได้อย่างเต็มที่

        วิธีการทำงานทางไกลหรือการทำงานจากที่บ้านเป็นวิธีการทำงานทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่ลูกจ้างหรือพนักงานสามารถที่เป็นคนพิการสามารถทำงานจากที่บ้านหรือสถานที่ใดก็ได้นอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานหรือสำนักงานของนายจ้าง อันเป็นการลดข้อจำกัดหรือความไม่สะดวกของคนพิการเรื่องการเดินทางไปและ
กลับจากสถานที่ทำงาน ทำให้คนพิการสามารถบริหารจัดการการทำงานให้สมดุลกับการจัดการชีวิต สุขภาพ และครอบครัวของคนพิการ ส่งเสริมสิทธิในการประกอบอาชีพ เพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเสมอภาคกับเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป แต่การนำวิธีการทำงานรูปแบบนี้มาใช้
ก็มีข้อพิจารณาว่าเมื่อคนพิการได้เข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐแล้วต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุที่ตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงาน และในขณะที่หน่วยงานของรัฐเองก็จะ ได้รับผลการปฏิบัติงานจากคนพิการอย่างเต็มศักยภาพเป็นการตอบแทน ภายใต้เงื่อนไขการคุ้มครองการทำงานที่เหมาะสมในแง่มุมต่าง ๆ แต่จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีเพื่อรองรับการนำวิธีการทำงานที่บ้านมาใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองการทำงานของคนพิการในหน่วยงานของรัฐไว้เป็นการเฉพาะ จะมีก็แต่เพียงกฎหมายลำดับรองของหน่วยงานต่าง ๆ และถูกตราขึ้นเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนและรองรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เท่านั้น   

        ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้พิการนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานขึ้น โดยกฎหมายดังกล่าวควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ นิยามหรือความหมาย และขอบเขตการบังคับใช้ของการทำงานจากที่บ้านให้ชัดเจน ความหมายของการทำงานจากที่บ้าน ความสัมพันธ์ในบริบทของการบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการขอบเขตการใช้บังคับกับกลุ่มบุคคล
ใช้หลักความสมัครใจผ่านการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้พิการกับผู้บังคับบัญชา กำหนดประเภทของงานที่สามารถนำวิธีการทำงานจากที่บ้านมาใช้ ควรมีมาตรการที่สร้างความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน ตลอดจนควรกำหนดภาระงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้พิการ
ที่ทำงานทางไกลหรือทำงานจากที่บ้านจะมีเทียบเท่ากับพนักงานหรือลูกจ้างที่ทำงาน ณ สำนักงานของนายจ้าง

คำสำคัญ: การทำงานที่บ้าน  คนพิการ  หน่วยงานของรัฐ

Abstract

        People with disabilities are considered important human resources. and have a desire to work in the desired profession appropriate to their limitations or potential And since the enforcement of the Empowerment and Development of the Life of Persons with Disabilities Act B.E. 2550 and its amendments. As a result, the rate of employment of people with disabilities in government agencies has been increasing continuously. But it must be considered that the employment of people with disabilities in government agencies is still not in accordance with the law. This could be for several reasons. But the main problem is the lack of facilities and transportation systems that support the disabled. Including the negative attitude of the personnel involved may view people with disabilities as a burden. In order to solve such problems, in addition to having to build, improve and develop the infrastructure transportation system as well as instilling the right attitude, alternative work methods that are appropriate to the limitations of people with disabilities should be considered to promote and protect the work of people with disabilities, along with solving problems. To reduce the limitations of people with disabilities, increase their opportunities and show their full potential in working with people with disabilities.

        Telework, or working from home, is an alternative way of working where an employee or employee with disabilities can work from home or anywhere outside of the organization's location or location. employer's office enable people with disabilities to manage work in balance with life, health and family management of people with disabilities promote the right to occupation Increase the likelihood of being employed by government agencies on an equal basis with individuals. However, when adopting this method of working, there are considerations that when people with disabilities work in government agencies, they must not be unfairly discriminated against because they are authorized government officials. Work outside the agency's location And while the government agency itself will Receiving work performance from people with disabilities to their full potential in return under conditions of proper protection of work in various aspects. However, the study found that at present, Thailand does not have a specific support for the use of working from home methods in promoting and protecting the work of people with disabilities in government agencies. There will only be subordinate laws of various agencies and it was enacted to apply to all government officials and to accommodate the COVID-19 epidemic situation.

        Therefore, the researcher proposed the enactment of a law on the work of disabled government officials outside the agency's location. In such law, the objectives should be specified. Definition or meaning and the applicability of working from home clearly. The meaning of working from home Relationship in the context of recruitment government employee Or employees of government agencies Scope of application to groups of people Using the principle of voluntary through the establishment of a mutual agreement between disabled government officials and their supervisors. Identify the types of jobs that work-from-home methods can apply. Measures should be taken to create work-life balance. as well as should set the workload performance standards and guarantees that disabled government officials working remotely or working from home are equivalent to employees or employees working at the employer's office.

Keywords: Work from Home, People with Disabilities, Officer

Author Biographies

ณัฐชัย เปรมประเสริฐ, สำนักงานอัยการสูงสุด

* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ

นิติกรชำนาญการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 8 สำนักงานอัยการสูงสุด

* LL.M. Student, Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University,

Lawyer, Office of the Attorney General

* e-mail: [email protected]

ภูมิ โชคเหมาะ, คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

** รองศาสตราจารย์, คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

** Associate Professor, Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University

** e-mail: [email protected]

References

ภาษาไทย

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ.”

http://e-plan.dla.go.th/activityImage/422.pdf, 20 กันยายน 2564.

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. “รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย.” https://dep.go.th/images/uploads/files/situation, 11 สิงหาคม 2564.

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. http://web1.dep.go.th/sites/default/files/files/law/sites/default/files/files/law/อินชอน.pdf, 30 กันยายน 2564.

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ. “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม.” https://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/icescrt.pdf, 15 สิงหาคม 2564.

กระทรวงการต่างประเทศ. “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน.” https://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/udhr-th-en.pdf, 15 สิงหาคม 2564.

กลุ่มส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ กองกองทุนส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ. “การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562.” https://dep.go.th/th/news/performance-report-2562, 11 สิงหาคม 2564.

ชนกานต์ สังสีแก้ว.“ความผิดฐานเลือกปฏิบัติ.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2559.

ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน และคณะ. “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานผู้พิการและผู้ทุพพลภาพในระบบประกันสังคม.” งานวิจัยเสนอต่อสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2558.

ประทีป ทับอัตตานนท์ และจิดาภา พรยิ่ง. สิทธิคนพิการในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561.

ปาณิสรา บารมีสกุลชัย. “โอกาสในการจ้างงานและงานที่มีคุณค่าของคนพิการทางการเห็น.” สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.

รณรงค์ จันใด. “แนวทางการจ้างงานและการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการในประเทศไทย.”

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. ฉบับที่ 2. ปีที่ 12. (กรกฎาคม 2563).

วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม. กฎหมายสวัสดิการสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2561.

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ชงชาติ. “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ.” http://web1.dep.go.th/sites/default/files/files/law/137.pdf, 16 สิงหาคม 2564.

สุพจน์ นาคสวัสดิ์. Work From Home Guide วิถีของ HR และองค์กรยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์เซ็นเตอร์, 2563.

สุริยา ปานแป้น และอนุวัฒน์ บุญนันท์. คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร:

ไอเดีย พริ้นติ้ง, 2560.

สุรีเยนทร์ ศรีสังข์, “การตัดขาดการติดต่อสื่อสารนอกเวลาทำงาน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564, จาก https://www.krisdika.go.th/data/activity/act13458.pdf), น. 5-7, 15 กรกฎาคม 2564.

ภาษาต่างประเทศ

DIVINALAW, “Work from home: Legal considerations,” https://www.divinalaw.com/dose-of-law/work-from-home-legal-considerations/, August 10, 2021.

European Trade Union Confederation (ETUC). “FRAMEWORK AGREEMENT ON TELEWORK,” https://resourcecentre.etuc.org/sites/default/files/2020-09/Telework%202002_Framework%20Agreement%20-%20EN.pdf, July 7, 2021.

ILO, An employers’ guide on working from home in response to the outbreak of COVID 19, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/publication/wcms_745024.pdf, August 8, 2021.

ITUC Legal Guide – Telework, https://www.ituc-csi.org/ituc-legal-guide-telework, November 10, 2021.

Lawyers & Accountants S.L.U., “New law on teleworking and distance working in Spain,” https://www.landac.com/en/the-remote-working-law-in-spain/, September 15, 2021.

U.S. Government Publishing Office, “Americans with disabilities act of 1990,” https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-803/pdf/COMPS-803.pdf, June 10, 2021.

United Nations, “International Covenant on Civil and Political Rights,” https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr.pdf, August 15, 2021.

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31