ทวิลักษณะในความสัมพันธ์ของหลักความชอบด้วยกฎหมาย (le principe de légalité) และหลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ (le principe de sécurité juridique) ในการควบคุมตรวจสอบ การกระทำทางปกครองโดยศาลปกครองฝรั่งเศส

ผู้แต่ง

  • Anan Krabuansri สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

คำสำคัญ:

นิติรัฐ, หลักความชอบด้วยกฎหมาย, หลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ, กฎหมายมหาชน, กฎหมายปกครอง, กฎหมายฝรั่งเศส

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส หลักความชอบด้วยกฎหมาย (le principe de légalité) และหลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ (le principe de sécurité juridique) เป็นหลักกฎหมายพื้นฐานทางมหาชนที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติรัฐ (l'État de droit) หลักการทั้งสองดำรงอยู่เคียงคู่กันมาในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยนักกฎหมายมหาชนฝรั่งเศสได้เริ่มจากการพัฒนาหลักความชอบด้วยกฎหมายในการจำกัดอำนาจของฝ่ายปกครองมาอย่างยาวนาน และค่อย ๆ พัฒนาหลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะในต้นศตวรรษที่ 21  อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการทั้งสองยังคงมีความคลุมเครืออยู่เป็นอย่างมาก การศึกษาแนวคำพิพากษาของสภาแห่งรัฐในฐานะศาลปกครองสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสช่วยทำให้ภาพของความสัมพันธ์นี้ปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในฐานะที่เป็นหลักกฎหมายที่ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน และในฐานะที่เป็นหลักกฎหมายที่มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันและกัน

   

คำสำคัญ: นิติรัฐ  หลักความชอบด้วยกฎหมาย  หลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ  กฎหมายมหาชน  กฎหมายปกครอง  กฎหมายฝรั่งเศส      

 

Abstract

In the French legal system The principle of legality (le principe de légalité) and the principle of certainty of the jurisdiction (le principe de sécurité juridique) are the fundamental principles of public law that are part of “l'État de droit”. These two principles existed side by side as an important tool in the development of French public law of French Republic. French public lawyers began a long period of developing the principle of legitimacy to limit government powers, and gradually developed the principle of certainty of the jurisdiction in the early 21st century. However, the relationship between the two principles still exists. The ambiguity is huge. A study of the judicial lines of the Council of State as France's highest administrative court of French Republic helps to shed light on this relationship. As a legal principle that supports each other. and as a principle of law that is antagonistic to each other

   

Keywords: État de droit, principles of legality, principles of certainty of jurisprudence, supervision of legality of administrative juristic acts, public law, administrative law, French law

Author Biography

Anan Krabuansri, สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

* น.บ., น.ม. (กฎหมายมหาชน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย Paris II Panthéon – Assas สาธารณรัฐฝรั่งเศส, นิติศาสตรมหาบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน
สาขากฎหมายมหาชนภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัย Paris - Saclay (เกียรตินิยม) สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ทุน รัฐบาล ก.พ.),

พนักงานคดีปกครอง กลุ่มศึกษากฎหมายมหาชน 1 สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง,

* Lawyer, The Administrator Court.

*e - mail: [email protected]

References

ภาษาไทย

ปิยบุตร แสงกนกกุล. กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.

พีรพิชญ์ วงศ์วัฒนศานต์. “หลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ.” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2554.

วรเจตน์ ภาคีรัตน์. กฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: นิติราษฎร์, 2554)

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์. ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2562.

อภิญญา แก้วกำเหนิด. “ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดเวลาการมีผลบังคับในคดีฟ้องขอให้ยกเลิกเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง.” ทันข่าวสารวิชาการ (กันยายน 2559), สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง.

อานันท์ กระบวนศรี. “การผ่อนคลายความเคร่งครัด ของผลย้อนหลังของคำพิพากษาเพิกถอนนิติกรรม

ทางปกครอง (l’atténuation l'effet rétroactif de l'annulation) ในสาธารณรัฐฝรั่งเศส.” บทความวิชาการ. สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง, 2565.

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542.

คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 764/2558.

ภาษาต่างประเทศ

Agathe Van Lang. Dictionnaire De Droit Administratif. 8e éd. SIREY, 2021.

Alix Perrin. Contentieux administratif. 2e éd. Dalloz, 2021.

André Maurin. Droit administratif. 11e éd. SIREY, 2018.

Bertrand Seiller. Droit administratif, Tome 2, L'action administrative. 7e éd. Champs - Université, 2018.

Bertrand Seiller. “L’illégalité sans annulation.” AJDA, 18, 2004.

Florence Crouzatier - Durand. “Le fonctionnaire de fait ou quand le juge sauve les apparences.” in Juge et Apparence(s). Actes de colloque IFR n° 7. Presses de l'université des sciences sociales de Toulouse, 2009.

Georges Dupuis et al.. Droit administratif. 10e éd. Sirey, 2007.

Gérard Cornu. Vocabulaire juridique. 12e éd. PUF, 2018.

Gustave Peiser. Contentieux administratif. 16e éd. Dalloz, 2014.

Jean - Claude Ricci. Droit Administratif Général. 5e éd. Hachette Supérieur, 2013.

Jean Waline. Droit administratif. 26e éd. Dalloz, 2016.

Mattias Guyomar et al.. Contentieux administratif. 6e éd. Dalloz, 2021.

Marceau Long et al.. Les grands arrêts de la Jurisprudence administrative. 23e éd. Dalloz, 2021.

Pascale Gonod et al.. Traité de droit administratif. Tome 2. 1e éd. Dalloz, 2011.

Pierre Delvolvé. Le droit administratif. 7e éd. Dalloz, 2018.

Serge Dael. Contentieux administratif. 3e éd. PUF, 2010.

Serge Guinchard et al.. Lexique des termes juridiques 2017 - 2018. 25e éd. Dalloz, 2017.

Sophie BOISSARD. “Comment garantir la stabilité des situations juridiques individuelles sans priver l'autorité administrative de tous moyens d'action et sans transiger sur le respect du principe de légalité ? Le difficile dilemme du juge administratif.” https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/comment-garantir-la-stabilite-des-situations-juridiques-individuelles-sans-priver-l-autorite, décembre 2001.

Vie - publique. “Que sont les actes administratifs unilatéraux ?.” https://www.vie-publique.fr/fiches/20269-les-actes-administratifs-unilateraux, 30 juin 2018.

Vie - publique. “Qu'est-ce que le bloc de constitutionnalité ?.” https://www.vie-publique.fr/fiches/275483-quest-ce-que-le-bloc-de-constitutionnalite, 28 juillet 2020.

Conseil Constitutionnel. “DÉCISION N° 2013-682 DC DU 19 DÉCEMBRE 2013.” https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013682DC.htm.

Conseil d'État. “Conseil d'État, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC ! et autres, Pouvoir reconnu au juge de moduler dans le temps les effets d’une annulation contentieuse.” https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-assemblee-11-mai-2004-association-ac-!-et-autres, 12 mai 2017.

Conseil d'Etat. “Conseil d'État, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, Reconnaissance en droit interne d’un principe de sécurité juridique.” https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-assemblee-24-mars-2006-societe-kpmg-et-autres, 24 mars 2006.

CC. DC n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

CE, sect., 9 déc. 1983, Gasparini.

CE, 24 juillet 1987, Damman et Rohmer.

CE, ass., 8 avr. 1987, Procopio.

CE, 17 janv. 1997, Min. de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale.

CE, sect., 16 mai 2001, M. Mtimet.

CE, 11 juill. 2001, Féd.nat. des Syndicats d'exploitants agricoles.

CE, ass., 27 juill. 2001, Titran.

CE, ass. 26 oct. 2001, Ternon.

CE, 21 janv. 2002, Sté Schweppes.

CE, ass., 5 mars 2003, Titran.

CE, ass., 11 mai 2004, Association. AC !.

CE. ass., 24 mars 2006, Sté KPMG et autres.

CE, 27 oct. 2006, Sté Techna.

CE, 12 Dec. 2007, Sire.

CE, ass., 28 déc. 2009, Commune de Béziers.

CE, 21 févr. 2011, Sté Ophrys.

CE, 13 déc. 2006, Mme Lacroix.

CE, 6 avr. 2007, M. Blandeau.

CE, 5 Oct. 2015, Association des amis des intermittents et précaires.

CE, sect., 1er juill. 2016, Cne d'Emerainville.

CE, 8 juill. 2016, Fédération des promoteurs immobiliers.

CE, 7 déc. 2016, Union des chirurgiens de France.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31