ปัญหาการบุกรุกสถานที่เกิดเหตุการตายโดยผิดธรรมชาติ ทำให้วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เสียหาย และแนวทางการฟ้องละเมิด รวมถึงการป้องกันสถานที่เกิดเหตุในทางปฏิบัติสำหรับประชาชน

ผู้แต่ง

  • พัชร บวรพัฒนกุล Dhurakij Pundit University

คำสำคัญ:

พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์, วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์, บุกรุกสถานที่เกิดเหตุเป็นละเมิด, ทำให้วัตถุพยานเสียหายเป็นละเมิด

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ (วัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์) มีความอ่อนไหวถูกปนเปื้อน           ให้เสียหาย และถูกทำลายได้ง่าย เพียงแต่เดินเหยียบ หรือสัมผัสซ้ำในจุดเดิม ที่มีวัตถุพยาน  ติดอยู่ ก็ทำให้วัตถุพยานนั้นถูกปนเปื้อนเสียหาย หรือสูญสลายไปได้ โดยมากคดีการตาย โดยผิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเคหสถานของประเทศไทย วัตถุพยาน มักถูกทำให้ปนเปื้อนเสียหาย ถูกทำลายโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ จากกลุ่มบุคคลที่นิยมเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็น แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันสถานที่เกิดเหตุ และวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ และสถานที่เกิดเหตุ ตามมาตรา 150 ทวิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีผลบังคับใช้  มากว่า 20 ปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา   และอุปสรรคดังกล่าวได้ ผลกระทบเกิดขึ้นเมื่อพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์เหตุแห่งการตาย  หรือการมีอยู่ของผู้เกี่ยวข้องในสถานที่เกิดเหตุถูกปนเปื้อน เป็นผลโดยตรงให้ญาติผู้เสียชีวิตไม่อาจได้รับการเยียวยาในทางแพ่งจากผู้กระทำความผิด ซึ่งโดยมากมักเกิดขึ้นในคดีฆาตกรรมอำพราง บทความฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาการกระทำต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา โดยมีนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายว่าการกระทำ และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น เป็นละเมิดตามมาตรา 420 ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ด้วยเหตุอันใด มีผลกระทบในมิติใดบ้าง     เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

References

ภาษาไทย

พินิจ ทิพย์มณี. “คำบรรยายกฎหมายลักษณะละเมิด วิชากฎหมายแพ่งชั้นสูง (บรรยาย ณ ห้อง 7309.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์).” แก้ไขครั้งล่าสุด 27 กันยายน 2560. https://drive.google.com/drive/folders/15ULy-KsLnGJKaxIMa2DO-8yi6o8qdMgN?usp=sharing, 14 เมษายน 2564.

พินิจ ทิพย์มณี. “คำบรรยายกฎหมายลักษณะละเมิด วิชากฎหมายแพ่งชั้นสูง (บรรยาย ณ ห้อง 7309.

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์).” แก้ไขครั้งล่าสุด 18 ตุลาคม 2560. https://drive.google.com/drive/folders/1YclgRIydfQyNj0ZBrJBfBqK0TJIz49Ra?usp=sharing, 14 เมษายน 2564.

พรทิพย์ โรจนสุนันท์. คุณหญิง. ไขคดีดังเบื้องหลังศพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร :

บริษัท ส.เอเซียเพลส (1989) จำกัด, 2545.

กฤษฎา ริบรวมทรัพย์. “การตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา. (เลกเชอร์ชั่วโมงเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.” แก้ไขครั้งล่าสุด 29 ตุลาคม 2559.

https://drive.google.com/drive/folders/11ti4pCz2vTA-

yZ8vt9uN1I9FvwjcBKr3?usp=sharing, 14 เมษายน 2564.

ไพรจิตร ปุญญพันธ์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด. พิมพ์ครั้งที่ 12.

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2553.

วีระชาติ เอี่ยมประไพ. คำบรรยายกฎหมายอาญาภาคหนึ่ง มาตรา 107 – 208 สำนักอบรมกฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 60 บรรยายครั้งที่ 8 วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2550.

สุษม ศุภนิตย์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด. พิมพ์ครั้งที่ 5.

กรุงเทพมหานคร : นิติบรรณการ, 2548.

พัชรา สินลอยมา และสฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ. “การตรวจสถานที่เกิดเหตุ.” คณะนิติวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ.

https://drive.google.com/drive/folders/1xug5iN4RMSmsfpKL4UP5YBMXuSEaN7W B?usp=sharing, 14 เมษายน 2564.

สันติ์ สุขวัจน์. บันทึกไฟล์เสียงคำบรรยายวิชา “พิสูจน์หลักฐานฯสำหรับผู้สอบเลื่อนยศขึ้นเป็น

ร้อยตำรวจตรี เพื่อบรรจุเข้างานสายปราบปราม.” สำนักงานตำรวจภูธรภาค 7.

เมื่อเดือน สิงหาคม 2554. ปรากฏตามพื้นจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

https://drive.google.com/drive/folders/1YcuRynM8Zc9lflKi4ZL0roM-

SgZyMCjo?usp=sharing.

วิชัย บุญแสงและคณะ. ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ..จากสารพันธุกรรมสู่เทคโนโลยีพิสูจน์บุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2.

กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545.

Channel 8. "Chasing the Murderer who Committed the Murder of a Female Legal Officer by Strangling her Neck Against a Chair.” Last modified April 24, 2021. Accessed September 1, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=NSoypO2cDnk. [In Thai]

สุรินทร์ สู่สวัสดิ์. “บันทึกการประชุม กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ป.วิ.อ.. เรื่องการชันสูตรพลิกศพ. ครั้งที่ 3 ห้อง 109 สภาผู้แทนราษฎร.” แก้ไขครั้งล่าสุด 1

เมษายน 2542, https://drive.google.com/drive/folders/1issJofcs9a0q0K_VTaXUuaNI36eM7U6n?usp=sharing, 1 กันยายน 2564.

สิทธิโชค ชัยปัญญา. “นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

และการพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยีการ

ทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง.” ปรากฏตามบท สัมภาษณ์ในพื้นที่

จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์.

https://drive.google.com/drive/folders/10N2Aq87P4W5Hq-

ns5HDgZjLAIVo10YDZ?usp=sharing, 11 มกราคม 2565.

ชลบุรี ฮอทรีพอร์ทนิวส์. “พบศพแม่ค้าขายยำ ชาวลาว นอนดับเปลือยกายดับปริศนาคาห้อง.”

แก้ไขล่าสุด 21 สิงหาคม 2563.

https://www.youtube.com/watch?v=nLsAFXDe5j0, 1 กันยายน 2564.

สปริงนิวส์ ดิจิทัลทีวี ช่อง 19. “ปริศนาการตาย น.ศ. ราชภัฏกำแพงเพชร.” แก้ไขล่าสุด 28 ตุลาคม 2557.

https://www.youtube.com/watch?v=mj1Eysj3uhs, 1 กันยายน 2564.

ข่าวช่อง 8. “ล่ามือฆ่าสาวนิติกร รัดคอกับเก้าอี้.” แก้ไขล่าสุด 24 เมษายน 2564.

https://www.youtube.com/watch?v=NSoypO2cDnk, 1 กันยายน 2564.

ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32 ถามตรงๆ กับจอมขวัญ. “แม่เด็กราชภัฏฯ ปี 1 ขอสู้คดี ไม่เชื่อ ลูกผูกคอตาย.”

แก้ไขล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2560.https://www.youtube.com/watch?v=tBA6-GGOG2Q,

กันยายน 2564.

ภาษาต่างประเทศ

Wikipedia. “จำนวนประชากรในโลกปัจจุบัน.”

https://en.wikipedia.org/wiki/World_population, 21 พฤษภาคม 2564.

U.S. Department of Justice Office of Justice Programs. National Institute of Justice.

“Crime Scene Investigation: A Reference for Law Enforcement Trainning.

June 2004, Retrieved March 1, 2021, from https://drive.google.com/drive/folders/1tq9_EbIrkhOmzkBJ2NoiwyeeYNqlfkSU?u sp=sharing

U.S. Department of Justice Office of Justice Programs. National Institute of Justice.

“Crime Scene Investigation: A Guide for Law Enforcement. Research Report.” Retrieved March 1, 2021, from https://drive.google.com/drive/folders/1SnFrmJoOB14DsNjqCk2Y9rT- jJR9aMJZ?usp=sharing.

Dean H. Garrison. Jr.. Crime Scene Technician (Retired) Forensic Services Unit Grand

Rapids Police Department Grand Rapids. Michigan. U.S.A. (Personal

communication by email). Accessed March 23, 2021,

https://drive.google.com/drive/folders/13qxhLPaUPT3ZD2HulTSlt7tnHYvdnbZA? usp=sharing

Electronic Irish Statute Book. “Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act 2011.”

Accessed June 1, 2021. https://www.irishstatutebook.ie/eli/2011/act/23/section/4/enacted/en/html

Hayden B. Baldwin. B.S. “Cheryl Puskarich May, Crime Scene Contamination Issue.”

Retrieved 1 March 2021, from

https://www.crime-scene-investigator.net/crime-scene-contamination-issues.html.

New South Wales Consolidated Acts. “Law Enforcement (Powers and Responsibilities)

ACT 2002 section 91.” Accessed June 1, 2021. http://classic.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/leara2002451/s91.html

New South Wales Consolidated Acts. “Law Enforcement (Powers and Responsibilities)

ACT 2002 section 95.” Accessed June 1, 2021. http://classic.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/leara2002451/s95.html.

New South Wales Consolidated Acts. “Law Enforcement (Powers and Responsibilities)

ACT 2002 section 96.” Accessed June 1, 2021. http://classic.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/leara2002451/s96.html.

เผยแพร่แล้ว

2023-05-24