การยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีเพื่อลดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ

ผู้แต่ง

  • จิรศักดิ์ รอดจันทร์ -

คำสำคัญ:

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ฐานภาษี, ตัวบรรเทาภาระภาษี, หลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอย่างประหยัด, ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับหลักความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอย่างประหยัดที่ต้องการให้ภาษีมีผลบิดเบือนต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนหรือมีผลไม่จูงใจต่อการตัดสินใจในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนน้อยที่สุด เพื่อก่อให้เกิดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจที่น้อยที่สุด  เพื่อที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะได้นำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาพบว่า ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งประกอบไปด้วยรายการเกี่ยวกับตัวบรรเทาภาระภาษีจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพราะตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษีบางรายการไปบิดเบือนพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี ซึ่งก่อให้เกิดผลไม่จูงใจในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะว่าการยกเลิกตัวบรรเทาภาระภาษีที่ไม่ใช่โครงสร้างภาษีบางรายการน่าที่จะลดการบิดเบือนพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลไม่จูงใจในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ/ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจที่น้อยที่สุด

เผยแพร่แล้ว

2023-05-24