Focus and Scope

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในแขนงวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การศึกษา การจัดการ สังคมศึกษาให้คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นแหล่งการค้นคว้า องค์ความรู้ให้กับผู้ที่มีความตระหนักสนใจในแขนงวิชาดังกล่าว และเพื่อเป็นประโยชน์สู่งสังคมต่อไป

Peer Review Process

บทความทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

Publication Frequency

วารสารอัล-นูร พิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

-ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน

-ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

al-nur journal of Graduate School Fatoni University

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Sources of Support

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Journal History

ระบบวารสารออนไลน์ Thailand Journal Online หรือ ThaiJo