About the Journal

Objective 

วารสาร อัล-นูร Al-noor Journal บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ด้านแขนงวิชาสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การศึกษา การจัดการ สังคมศึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นแหล่งการค้นคว้า องค์ความรู้ให้กับผู้ที่มีความตระหนักสนใจในแขนงวิชาดังกล่าว และเพื่อเป็นประโยชน์สู่สังคมต่อไปมีการเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ISSN: 1905-7520)

Types of articles published

 • บทความวิจัย และบทความวิชาการ

Focus and Scope

 • การศึกษา
 • การจัดการ
 • สังคมศึกษา และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

Publication language 

 • ภาษาไทย มลายู (รูมี/ยาวี), อาหรับ, อังกฤษ,

Peer Review Process

 • บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (Peer Review Process) ในรูปแบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Publication Frequency

 • วารสารอัล-นูร พิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

- ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน

- ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

 •  จำนวนบทความการตีพพมพ์ต่อฉบับ

           - 12-20 บทความ

Article processing charge (APC)

 • ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ดังนี้

ประเภทบทความ

บุคลากรภายใน

บุคลากรภายนอก

1. การตรวจประเมินคุณภาพบทความ  (ภาษาไทย)

2,500

3,000

2. การตรวจประเมินคุณภาพบทความ (ภาษาต่างประเทศ)

               - ภาษาอังกฤษ

               - ภาษามลายู (อักษรรูมี และอักษรญาวี)

               - ภาษาอินโดนีเซีย

               - ภาษาอาหรับ

3,000

3,500

 3. การตีพิมพ์บทความ

500

500

 • การชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ดังนี้- เมื่อบทความต้นฉบับได้รับการยอมรับให้สามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review ) ผู้เขียนจะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความตามรายการที่กำหนดภายใน 7 วัน

- เมื่อบทความต้นฉบับเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review ) ผู้เขียนไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 • ช่องทางการชำระค่าธรรม

         ธนาคาร : ออมสิน

         ชื่อบัญชี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

         เลขที่บัญชี : 020430142933    สาขา : ยะลา

Privacy Policy 

 • ชื่อและอีเมลผู้เขียนที่กรอกในเว็บไซต์วารสารนี้ใช้สำหรับกระบวนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์เท่านั้น จะไม่มีการเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือบุคคลอื่น

Copyright notice 

 • บทความ ข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ ฯลฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี หากบุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการนำทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อหรือกระทำการใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากวารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนีก่อน เท่านั้น

al-nur journal of Graduate School Fatoni University

 • วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Sources of Support

วารสาร อัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

Journal History

 • ระบบวารสารออนไลน์ Thailand Journal Online หรือ ThaiJo