การประเมินผลการนำนโยบายการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Main Article Content

ศรันย์ จันทร์แจ่ม
วรรณชนก จันทชุม

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานการนำนโยบายการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลคู  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคู พนักงานส่วนตำบล และผู้สูงอายุ/ญาติ เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาในเรื่องการเข้าถึงผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสหรือยากจนอย่างแท้จริง เนื่องจาก การจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของผู้สูงอายุยังไม่ครอบคลุมและไม่เป็นระบบ การตีความคุณสมบัติและกระบวนการในการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับเงิน และจำนวนเงินเบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับไม่เพียงพอต่อการยังชีพในปัจจุบัน

 

คำสำคัญ นโยบาย, เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, องค์การบริหารส่วนตำบล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research