The development of learning package on the need law for youth and woman’s center, non-formal education and informal education

Main Article Content

ฝนทิพย์ จันทร์แดง, 6852279
สุธาสินี บุญญาพิทักษ์, 6852279
วัลลยา ธรรมอภิบาลอินทนิน, 6852279

Abstract

The purposes of this research were :1) to study the fundamental data in the development of the learning package,2)to develop  and assess the efficiency of the learning package to meet the selected efficient satandard criterion of 75/75,3) to implement the learning package,and4) to evaluate and improve the learning package.The implementation of the learning package was conducted for 10 periods.The research design was one group pretest-posttest design.The research instrument were :1) the learning package on on the need law for youth and woman’s center, non-formal education and informal education.2)pretest-posttest forms 3)The obtained data were analyzed by percentage,mean,standard deviation,dependent t-test ,and content analysis.


            The results of this research were:


            1.The learning package on the need law for youth and woman’s center, non-formal education and informal education.The efficiency of the learning package met the criterion of81.67/80.83


            2.Teacher managed the learning activities by the student self-study in group from the learning package.Students were interested ang enthusiastic in learning.


3.The student learning achievement scores before and after theimplementation of the learning package were statistically significant at .05 level.The student is opinione revealed that the learning package were much appriate to help them understand the texts better ang mor quickly and the students works were at a good level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research

References

กาญจนา เกียรติประวัติ. (2524). นวัตกรรมทางการศึกษา.กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒประสานมิตร.
“กฎหมายคุ้มครองสตรี,” (2553). หน้า 1 -2. กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากฤษฎีกา. สืบค้นเมื่อ 7 กรกฎาคม 2557, จาก www.krisdika.go.th
ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์.(2528).การเลือกและการใช้สื่อการสอน.กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชม ภูมิภาค.(2524).เทคโนโลยีทางการสอนและการศึกษา.กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒประสานมิตร.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์และคณะ.(2540).ชุดการสอนรายบุคคล.นนทบุรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชัยยงค์ พรหมวงศ์.(2520).ระบบสื่อการสอน.กรุงเทพฯ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิศนา แขมมณี และคณะ.(2544).วิทยาการด้านการคิด.กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ.
ทิศนา แขมมณี.(2545).ศาสตร์การสอน.กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.
ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์.(2531).ทักษะการแก้ปัญหากับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระชัย ปูรณโชติ.(2539).การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปเส้นทางสู่อาจารย์3.(พิมพ์ครั้งที่3).กรุงเทพฯ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพนิธิ สุริยะ.(2526). “สิทธิมนุษยชน พันธกรณีและบทบาทของไทย,”(หน้า12).กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
นิพนธ์ ศุขปรีดี.(2519).นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา.ชลบุรี.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒประสานมิตร บางแสน.
นิรมล ศตวุฒิ.(2526).ชุดการเรียนแบบเอกัตบุคคลน่าจะมีบทบาทในมหาวิทยาลัยในตลาดวิชา.กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
นุศรา หมัดอาด้ำ .(2555). การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและความคงทนในการคิดแก้ปัญหาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนรู้แบบปกติ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 .วิทยานิพนธ์.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต.สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา.(2536).การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักทางการศึกษาพยาบาล.วิทยานิพนธ์.กศ.ด.อุดมศึกษา.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ ประสานมิตร.
พรทิพย์ เข็มทอง.(2554).หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ).สำนักงานส่งเสริมการศึกานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารทางวิชาการลำดับที่ 46/2555.
มนตรี แย้มกสิกร.(2526).การใช้สื่อการเรียนการสอน.กรุงเทพฯ.โอเดียนสโตร์.
มานิตย์ จุมปา. (2551). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุวดี ฦาชา.(2536).การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนแบบที่ใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับอาจารย์พยาบาล. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต.กรุงเทพ:.มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ.
รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย. (2557). “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก(PBL),” ใน เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชากรเรื่อง กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและบูรณาการสู่การวิจัย. หน้า 2 - 15.
วันที่ 02 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง15403. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ระวิหาญชัย อนุตตโร. (2554). “ค่ายวัยใส มหาจุฬา วังน้อยฯ หลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม กฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชน,”. (2554),. สืบค้นเมื่อ 9 สิงหาคม 2557, จาก www.kaiwaisai.com
ลัดดา ศุขปรีดี.(2523).เทคโนโลยีทางการศึกษา.กรุงเทพฯ.พิฆเนศ.
วัชรา เล่าเรียนดี.(2548).เทคนิคละยุทธวิธีพัฒนาทักษะการคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.วิทยานิพนธ์.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต.นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์.
วิชัย วงศ์ใหญ่. (2535).การพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร.กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก.
วิชัย วงษ์ใหญ่.(2525).พัฒนาหลักสูตรและการสอน-มิติใหม่.(พิมพ์ครั้งที่3).กรุงเทพฯ:โอเดียนโตร์.
วีระ ไทยพานิชย์.(2529).57 วิธีสอน.กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วสันต์ อติศัพท์.(2543).นวัตกรรมการศึกษา.ปัตตานี.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
วิชัย วงษ์ใหญ่.(2543).การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฎิรูปการศึกษา.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
วิไล ณ ป้อมเพชร (2546,มีนาคม).“ สิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา,” วารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน1., 193-204
ศันสนีย์ สว่างวิวัฒน์. (2556, เมษายน). “ “บทบาท “สื่อ”ในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก”สตรีและครอบครัว,” วารสารสตรีและครอบครัว. 10(02), 25-27.
ศันสนีย์ สว่างวิวัฒน์. (2556, กันยายน). “บทบาท “เวทีนี้มีโครงการดีต้องแบ่งปัน เพื่อสตรี 5 จังหวัดชายแดนใต้,” วารสารสตรีและครอบครัว. 10(02), 15-16.
ศิริชัย จิรจีรังชัย.(2545).การพัฒนาชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ว203 เรื่อง อาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2.วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.กรุงเทพฯ.มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สมใจ ฤทธิสนที.(2544,มกราคม-เมษายน) “ กลยุทธ์ในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง,”วารสารสิรินธรปริทรรศน์.2(2),25.
สุดา กูเล็ม. (2554). การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย วิทยานิพนธ์. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สันทัด ภิบาลสุข.(2525).การใช้สื่อการสอน.(พิมพ์ครั้งที่2).กรุงเทพมหานคร.พีระพัธนา.
สุคนธ์ สินธพานนท์.(2544).กฎหมายน่ารู้(พิมพ์ครั้งที่19).กรุงเทพฯ:อักษรเจริญทัศน์.
สุระ สนั่นเสียง.(2536). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการใช้คำถามที่ส่งเสริมการสอนแบบสืบเสาะสำหรับครูกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต.วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต.กรุงเทพฯ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบล พวงสุววรรณ.(2543). รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4.
อำนวย เดชชัยศรี.(2542).สื่อการศึกษาพื้นฐาน.กรุงเทพฯ.ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.
อุรชา บุญสมบัติ.(2542).การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องประวัติศาสตร์ไทยระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมกับการสอนปกติ.วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต.ขอนแก่น.มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อรพรรณ พรสีมา.(2530).เทคโนโลยีทางการสอน.กรุงเทพฯ.โอเอส พริ้นติ้ง เฮาส์.
อาภรณ์ แสงรัศมี.(2543).ผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักต่อลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4.วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.