ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

ปรัชญา บินหมัดหนี, 6852279
โสรัตน์ อับดุลสตา, 6852279
ซัรฟุดดีน หะยี, 6852279

Abstract

The objectives of this research were 1) to investigate the problem condition in English teaching and learning in the Islamic- private schools in three southern border provinces of Thailand and 2) to find the solution in English teaching and learning in the Islamic- private schools in three southern border provinces of Thailand. The sampling of this research which was selected by purposive random sampling was the 954 upper secondary English students, administrators, and English teachers. The instruments used were questionnaires, the teaching observation and evaluation, and the in – depth interview which were examined by the experts with the reliability value of 0.83 and 0.75 in order. The statistics were the means and standard deviations. The research revealed that the least problem was teacher’s personality with the mean 2.50 and the least treatment was the Instruction media with the mean 3.28. Curriculum, particularly, the content which was not related and corresponded with students’ aptitude was the most serious problem. As a whole the teachers’ behavior was in the level of “Good” with the mean 3.06; however, the least was the integration of ethics and morality with the mean 2.09. The guided solution was the curriculum development which corresponds with the contexts and related to the need and the desire of students.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). ระบบการศึกษาไทย, สืบค้นออนไลน์จากhttp://www.moe.go.th/hp- vichai/ ex-prb05-3.html, เมือวันที่ 12 มิถุนายน 2558.
กรมวิชาการ. (2545). หลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความก้าวหน้า และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาภาษาต่างประเท(ภาษาอังกฤษ) ในประเทศไทย (2549) แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของประเทศ (พ.ศ.2549 – 2553) สภาผู้แทนราษฎร สืบค้นออนไลน์จาก www.moe.go.th/ web_studyenglish/p_eng_2549-2553.doc เมือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2545) การศึกษาลักษณะครูพึงประสงค์ของนักศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 25 (2), 149 – 165
รุ่งทิพย์ พรหมศิริ, . (2539). การสำรวจปัญหาการสอนภาษาอังกฤษและความต้องการในการอบรมการสอนภาษา อังกฤษของครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายในโรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 12. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ. (2550). รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : วีทีซี คอมมิวนิเคชัน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2551ก). หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2551ข).ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว.
Ark, V.T. (2009) Barber on Standards: E(K+T+L) สืบค้นออนไลน์จากhttp://gettingsmart.com /2009/10/barber-on-standards-ektl/ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558
Bureau of International Cooperation. (2008 ). Toward a learning society in Thailand. Ministry of Education, Bangkok
Clausen, A.C. (2006). Montgomery Coalition for Adult English Literacy, MCAEL Teacher Toolkit สืบค้นออนไลน์จาก http://www.mcael.org/uploads/File/instructor_library/tt-ch7-using- teaching-aids.pdf เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558
Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching (4th Edition). Longman Handbooks for Language Teachers. United Kingdom. Pearson Education Limited.
Mackenzie, S.A. (2002) EFL curriculum reform in Thailand. Curriculum Innovation, Testing and Evaluation: Proceedings of the 1st Annual JALT Pan-SIG Conference.สืบค้นออนไลน์จาก https://jalt.org/pansig/2002/HTML/Mackenzie1.htm . เมือวันที่ 2 ตุลาคม 2558
Richards, J.C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching . Cambridge University Press, United Kingdom
Wenglinsky, H. (2001). Teacher Classroom Practices and Student Performance: How Schools Can Make a Difference, Research report, Educational Testing Service (ETS). สืบค้นออนไลน์จาก
https://www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-01-19-Wenglinsky.pdf เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
Yamane, T. (1970). Statistics, An Introductory Analysis, 2nd Ed., New York: Harper and Row