ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปฮาลาลปัตตานีสู่ตลาดประเทศมาเลเซีย

Main Article Content

Rutchanee Suyu

Abstract

The objectives of this research are 1) to study the feasibility of the form of halal curry paste Pattani, 2) to study the feasibility of the marketing and export channels of Pattani halal paste and 3) to Study business plan model by using Business Model Canvas (BMC) as a guideline for developing halal curry paste Pattani to Malaysia market. The research model was qualitative research. The research was conducted using Focus Group and In-depth Interview is a community enterprise, curry paste Muang Tia Subdistrict, Mae Lan District, Pattani Province with a sample group from the area of 5 people. The Data collection consists of 2 parts: 1. Basic information of the curry paste community enterprise group. Production and export 2. Guidelines and product development guideline of the curry paste community enterprise. The research results according to the first objective, showed that agricultural products were oversupply. The community enterprise group therefore, transformed it into curry products. 2. The packaging is not attractive to consumers. 3. The products are short-lived 4. The houses are not standardized 5. The community enterprise group does not have a shop so they sell at the flea market and receive according to orders 6. The community enterprise group lacks knowledge, systematic management and marketing, and 7. The enterprise group has no capital to build on. The research results according to the second objective, it was found that the distribution channels are divided into 2 channels: Online and Offline channels, which the product exports must have clear FDA (Food and Drug Administration) and Halal standards, label, production date, expiration date, details. Components must be clear. The research results according to the third objective, it was found that from the analysis of the internal and external environment. Strategic tools such as SWOT Analysis and TOWS Matrix were analyzed by using Business Model Canvas (BMC) in 9 conceptual frameworks.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research

References

โครงการร่างแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2561-2564 (ออนไลน์).สืบค้นจาก: http://planning.pn.psu.ac.th/plan_doc/procedure/docs_procedure/200_1500278255.pdf (12 มีนาคม 2562)
จตุพร คงทอง และคณะ.2561. แผนกลยุทธ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องแกงชุมชน: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงบ้านนากุน.วารสารนาคบุตรปริทรรศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. มิถุนายน-ธันวาคม.
ชื่นจิตร อังวราวงศ์ และ ไพบูลย์ ญาณกิตติ์กูร.2560. การวิเคราะห์โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพผงข้าวออร์แกนิคชงดื่มสำเร็จรูป. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 หน้า104
ธนาคารกสิกรไทย.2561.โอกาส SME ไทย ชิงตลาดฮาลาลโลก. (ออนไลน์). สืบค้นจาก https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Thai-SME-Opportunity_Halal-Market.pdf. (12 มีนาคม 2562)
ภูธิป มีถาวรกุล และสันติธร ภูริภักดี .2560. แนวทางการทำธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ผ่านแบบจำลองธุรกิจ. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 หน้า764,765

รัชนี สูยุ และคณะ.2562. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปฮาลาลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี.โครการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี, หน้าที่247.
สุวนาถ ทองสองยอด และภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา.2561. แนวทางการพัฒนาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เกลือ ตำบลบานา จังหวัดปัตตานี. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ปีที่ 13 ฉ.1หน้า 26

สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ และสุวรรณี โภชากรณ์.2559.การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้ำพริกเครื่องแกง.
วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา, 1(1), 25-31
Carlos Vila, Juan Carlos Albiñana. 2016. An approach to conceptual and embodiment design within a new product development lifecycle framework. International Journal of Production Research, 54(10)