ความต้องการความรู้ ทักษะ และบริการสำหรับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลสตูล

Main Article Content

รอฮานา พลาอาด
ธัญมน จิตนาธรรม
ประกอบ ทองจิบ

Abstract

 

                การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการความรู้ ทักษะ และบริการสำหรับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลสตูล กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ จำนวน 73 คน โดยใช้ช่วงเวลาเป็นตัวกำหนดเลือก กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามความรู้ ทักษะ และบริการสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

               ผลการวิจัย พบว่า ระดับความต้องการความรู้ และทักษะสำหรับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ   โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (=3.95, S.D.=0.44) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า  ด้านสุขภาพได้แก่ เรื่องโรคและการดูแล เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ เรื่องอาหารและการใช้ยา และเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน (= 4.14, S.D. = 0.59, = 4.08, S.D. = 0.43, = 4.05, S.D. = 0.50 และ     =3.72,S.D. = 0.46ตามลำดับ) ในส่วนด้านจิต-สังคม ได้แก่ การพัฒนาด้านจิตใจและจิตวิญญาณ การเสริมสร้างการมีคุณค่าในตนเอง และความรู้ในการปรับตัวและ การดำรงชีวิตตามสภาพอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน (= 4.13, S.D. = 0.36, = 3.82, S.D. = 0.45 และ=3.69, S.D. = 0.41ตามลำดับ) สำหรับระดับความต้องการบริการสำหรับญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง(=3.75,S.D.=0.32) และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน                  (= 3.78, S.D. = 0.33,  =3.74, S.D. = 0.36 และ= 3.73, S.D. = 0.28ตามลำดับ)

 

               จากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุควรได้รับการสอนสุขศึกษา  (ให้ความรู้และทักษะ)ทางด้านสุขภาพ เรื่องโรคและการดูแล การส่งเสริมสุขภาพ อาหารและ การใช้ยา และ   การจัดสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านจิต-สังคม เรื่องการพัฒนาด้านจิตใจและจิตวิญญาณ   การเสริมสร้างการมีคุณค่าในตนเอง และการปรับตัวและการดำรงชีวิตตามสภาพ รวมทั้งจัดทำคู่มือพร้อมกลับบ้านสำหรับดูแลผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ โดยเฉพาะเรื่อง การให้อาหารทางสายยาง การทำแผล การรักษาความสะอาดของร่างกาย การดูแลผู้ป่วยที่มีท่อหายใจที่คอ การดูแลผู้ป่วย  คาสายสวนปัสสาวะ และการดูแลผู้ป่วยมีลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้องเป็นต้น นอกจากนี้โรงพยาบาลควรจัดบริการออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสูงอายุ

 

 

Knowledge, Skill and Service for Family Caregivers of Elderly Patientsat Surgery Male Satun Hospital

 

                This descriptive study The purpose is to study the needs, knowledge, skills and services for family caregivers of elderly patients admitted to the male surgical ward. Hospital Satun The sample of 73 caregivers of elderly people using a defined time period chosen. Purposive sample Data collected by questionnaire, knowledge, skills and services for the care of elderly patients. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, average and standard deviation

 

                The results showed that the knowledge requirements. And skills for caregivers of older patients. The overall high level (= 3.95, SD = 0.44) and considering each aspect, including health. Prevention and care Health promotion The Food and Drug Use And the environment at the same high (= 4.14, SD = 0.59, = 4.08, SD = 0.43, = 4.05, SD = 0.50 and = 3.72, SD = 0.46, respectively) in the psycho - social features. psychological and spiritual development Enhancing self-esteem. And the knowledge to adapt and. Living conditions in the same high (= 4.13, SD = 0.36, = 3.82, SD = 0.45 and = 3.69, SD = 0.41, respectively) for service level requirements for family caregivers of older patients overall. at a high level (= 3.75, SD = 0.32) and considering each aspect of health, social and economic aspects in the same high (= 3.78, SD = 0.33, = 3.74, SD = 0.36 and = 3.73. , SD = 0.28, respectively).

 

                This research shows. Caregivers of elderly patients should be taught hygiene. (Knowledge and skills) health. Prevention and care Promoting healthy diet and drug use and the environment. The psycho - social The development of the mind and spirit. Enhancing self-esteem. And adaptation and living conditions. As well as a manual for home care patients with the device. Especially The feeding tube keeping the wound clean the body. Caring for patients with a breathing tube throat. Patient Care Urinary catheter And the care of patients with colorectal open the abdomen and so on. In addition, the hospital should arrange home visits to elderly patients.

 

 

 

 


 

 

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research