การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

รอซีดะห์ ลาโฮ๊ะยา
ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม
เมธี ดิสวัสดิ์

Abstract

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น     1) กลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคูวอ จำนวน 30 คน 2) กลุ่มทดลองหาคุณภาพของชุดกิจกรรมได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (Dependent Samples t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1) ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า จากนโยบายต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนทางด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์คือ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน  2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.31/81.11  3) ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมในด้านประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ที่ได้จากผลการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ4) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์มีคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้

The Development of Learning Package Storyline Method to Develop Analytical Thinking for Prathomsuksa 6 Students.

The study was carried out to develop Story line’s activities package to develop Analytical Thinking for students in  Mattayom 6. Representative sample  1) experimental group to find the performance of activities package. Such as 30 students in Pratom 6 at Ban Kuwor school. 2) experimental group to find the quality of activities package. Such as 34 students in Pratom 6 at Ban Kototerah school.Which  from simple random sampling. The data were collected by the Analytical Thinking test and the satisfaction survey. Data were analyzed by using Mean, Standard deviation and Dependent sample T-Test. The result show that 1) The study of basic information found that the policy of the ministry of Education including the problems show the importance of developing students in Analytical Thinking. The way to develop Analytical Thinking is develop learning activities emphasize on analyzing process happen with students. 2) Story line’s activities package has efficiency at 82.31/81.11 3) Experimental result of the Story line’s activities package’s performance from student’s analysis after studying is higher than before studying with statistical significance at the level of 0.05 and student’s satisfaction level is great. 4) Story line’s activities package had passed the efficient assessment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research