การปฏิรูปคณะผู้บริหารราชการแผ่นดินของเคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก บิน มัรฺวาน แห่งราชวงศ์อุมัยยะฮฺ

Main Article Content

ฮามีดะห์ มาสาระกามา
ซาฝีอี อาดำ

Abstract

บทคัดย่อ

 

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิรูปองค์คณะผู้บริหารราชการแผ่นดินของเคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก บิน  มัรฺวานแห่งราชวงศ์อุมัยยะฮฺ ซึ่งเป็นวิจัยเอกสาร โดยศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับการเป็นเคาะลีฟะฮฺในอิสลามตลอดจนถึงวิธีการปฏิรูปคณะผู้บริหาร จากการศึกษาพบว่าเคาะลีฟะฮฺหมายถึงผู้นำรัฐอิสลามมีหน้าที่ปกครองประชาชนโดยใช้อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนได้รับความสงบสุขสมหวังอย่างยั่งยืน เคาะลีฟะฮฺต้องเป็นมุสลิม บุรุษ มีความรู้พร้อมความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และมีคุณธรรมจริยธรรมที่เพียบพร้อม มีหน้าที่ปกป้องรักษาไว้ซึ่งศาสนาให้คงอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ปลอดภัยจากการบิดเบือน ดำรงไว้ซึ่งหลักแห่งความยุติธรรม มีความนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนและคอยตักเตือนประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครอง เป็นต้น ท่านใช้กลไกต่างๆที่ทันสมัยในการปฏิรูปคณะผู้บริหาร เช่น การเข้าถึงและติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดเคร่งครัด และการพิสูจน์คณะผู้บริหารที่สงสัยและปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขต เป็นต้น

 

คำสำคัญ: เคาะลีฟะฮฺ, อับดุลมาลิก บิน มัรฺวาน, การปฎิรูป, คณะผู้บริหาร,  ราชวงศ์อุมัยยะฮ

 

Abstract

 

This research article was to  focuses on the tribunal reform the management team of Khalifah ‘Abdulmalik bin Marwan of Umayyad Dynasty and is the conclusion of Arabic documentary research to intrudce his in. By studying the provisions with the  khalifah in islam as well as how to reform the management team. The study found that  Khalifah means is Islamic state leaders parentshave a duty to the public by the Quranand al-hadith is unconstitutional so people get to fulfill a sustainable peace. A Muslim a man with knowledge and faith in the moral grandeur is responsible for protecting,maintaining religion to remain fully intact sfety of distortion principle of justice soft, gentle and always warn people who live under the rule and use a different mechanism to reforms, such as access and monitor the performance closely and strictly functional. Identiflying and monitoring the executives are skeptical and do not neglect to maintain function beyond the limits and so on.

 

Keywords: Khalifah, Reform, Administrative ,‘Abdulmalik bin Marwan, Umayyad Dynasty

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research