การะประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี) โดย ประยุกต์ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA)

Main Article Content

เถลิงพร เต้าตะโร
สุธานี บุญญาพิทักษ์
วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA Criteria) มาเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร โดยมุ่งประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ  11  ด้าน  ดังนี้           1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  2. รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)  3.โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร  (Programme Structure and Content)  4.การจัดการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)  5.การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)   6.คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ – อาจารย์ผู้สอน (Academic Staff Quality)  7.คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน- เจ้าหน้าที่ (Support Staff Quality)   8.คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน   (Student Quality and Support)    9. สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)  10. การเสริมสร้างคุณภาพ (Quality Enhancement) 11. ผลผลิต (Output)

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา    จำนวน 10 คน ,  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ในปีการศึกษา 2557                              จำนวน 40 คน , นิสิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2558   จำนวน 30 คน และผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาวัดและประเมินทางการศึกษา  จำนวน 16 คน

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินผลความเหมาะสมเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ซึ่งมีผลการประเมิน (เทียบกับเกณฑ์ AUN-QA) เพียงพอตามความคาดหมายอยู่ในระดับ 3  มีร่องรอยหลักฐานจากกลุ่มที่ให้ข้อมูลว่ามีการดำเนินงาน แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ AUN-QA

2. ผลการประเมินผลความเหมาะสมเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)  ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ซึ่งมีผลการประเมิน (เทียบกับเกณฑ์ AUN-QA) เพียงพอตามความคาดหมายอยู่ในระดับ 3  มีร่องรอยหลักฐานจากกลุ่มที่ให้ข้อมูลว่ามีการดำเนินงาน แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ AUN-QA

3. ผลการประเมินผลความเหมาะสมเกี่ยวกับโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร       ( Programme Structure and Content )  ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ซึ่งมีผลการประเมิน (เทียบกับเกณฑ์ AUN-QA) เพียงพอตามความคาดหมายอยู่ในระดับ 3  มีร่องรอยหลักฐานจากกลุ่มที่ให้ข้อมูลว่ามีการดำเนินงาน แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ AUN-QA

4. ผลการประเมินผลความเหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)   ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ซึ่งมีผลการประเมิน (เทียบกับเกณฑ์ AUN-QA) เพียงพอตามความคาดหมาย อยู่ในระดับ 3  มีร่องรอยหลักฐานจากกลุ่มที่ให้ข้อมูลว่ามีการดำเนินงาน แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ AUN-QA

5. ผลการประเมินผลความเหมาะสมเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ซึ่งมีผลการประเมิน (เทียบกับเกณฑ์ AUN-QA) เพียงพอตามความคาดหมายอยู่ในระดับ 3  มีร่องรอยหลักฐานจากกลุ่มที่ให้ข้อมูลว่ามีการดำเนินงาน แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ AUN-QA

6. ผลการประเมินผลความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ – อาจารย์ผู้สอน (Academic Staff Quality) ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ซึ่งมีผลการประเมิน (เทียบกับเกณฑ์ AUN-QA) เพียงพอตามความคาดหมายอยู่ในระดับ 3  มีร่องรอยหลักฐานจากกลุ่มที่ให้ข้อมูลว่ามีการดำเนินงาน แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ AUN-QA

7. ผลการประเมินผลความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน- เจ้าหน้าที่ (Support Staff Quality)   ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ซึ่งมีผลการประเมิน (เทียบกับเกณฑ์ AUN-QA) เพียงพอตามความคาดหมายอยู่ในระดับ 3  มีร่องรอยหลักฐานจากกลุ่มที่ให้ข้อมูลว่ามีการดำเนินงาน แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ AUN-QA

8. ผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนและการสนับสนุน   (Student Quality and Support)  ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ซึ่งมีผลการประเมิน (เทียบกับเกณฑ์ AUN-QA) เพียงพอตามความคาดหมายอยู่ในระดับ 3  มีร่องรอยหลักฐานจากกลุ่มที่ให้ข้อมูลว่ามีการดำเนินงาน แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ AUN-QA

9. ผลการประเมินผลความเหมาะสมเกี่ยวกับด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)   ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ซึ่งมีผลการประเมิน (เทียบกับเกณฑ์ AUN-QA) เพียงพอตามความคาดหมายอยู่ในระดับ 3  มีร่องรอยหลักฐานจากกลุ่มที่ให้ข้อมูลว่ามีการดำเนินงาน แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ AUN-QA

10. ผลการประเมินผลความเหมาะสมเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพ (Quality Enhancement)   ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ซึ่งมีผลการประเมิน (เทียบกับเกณฑ์ AUN-QA) เพียงพอตามความคาดหมายอยู่ในระดับ 3  มีร่องรอยหลักฐานจากกลุ่มที่ให้ข้อมูลว่ามีการดำเนินงาน แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ AUN-QA

11. ผลการประเมินผลความเหมาะสมเกี่ยวกับผลผลิต (Output)   ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา (4 ปี)  โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) ซึ่งมีผลการประเมิน (เทียบกับเกณฑ์ AUN-QA) เพียงพอตามความคาดหมายอยู่ในระดับ 3  มีร่องรอยหลักฐานจากกลุ่มที่ให้ข้อมูลว่ามีการดำเนินงาน แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ AUN-QA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

Thesis Title :  The Curriculum Evaluation on Bachelor of Education in Measurement And  Evaluation Using Criteria of Asean University  Network Quality Assurance (AUN-QA) at Program Level

Student’s Name :  Miss.Thaleongporn  Taotaro

Advisory Committee :    Dr.Suthasinee  Boonyapithak   and

                                  Dr.Wanlaya  Thamaphiban  Inthanin

Degree and Program  :  Master  of  Education  Program  in  Research  and  Evaluation

Academic  Year  :  2016

 

                   This research is to evaluate the graduate education curriculum. Measurement and Evaluation in Education (4 years) by applying AUN-QA Criteria as a guideline for quality assessment of curriculum management. The assessment is based on 11 quality criteria  :  1.Expected Learning Outcomes  2.Program Specification  3.Program Structure and Content  4.Teaching and Learning Approach  5.Student Assessment 6.Academic Staff Quality   7.Support Staff Quality  8.Student Quality and Support  9.Facilities and Infrastructure   10.Quality Enhancement  and 11.Output

                   The samples used in this study consisted of course lecturers. Measurement and Evaluation in Education, 10 graduates Educational Measurement and Evaluation Faculty of Education Thaksin University in the academic year 2014, 40 students, students in education measurement and evaluation. There are 30 students studying in the academic year 2015 and 16 graduates in the field of education measurement and evaluation.

The results showed that.

1.Results of the Expected Learning Outcomes of the Graduate Program Measurement and Evaluation (4 years) by applying AUN-QA. (As opposed to the AUN-QA criteria), as expected, at level 3 There was evidence from the informants that they were operating. But not yet fully meet AUN-QA criteria.

                   2.The results of the evaluation of the appropriateness of the Program Specification of the Graduate Program Measurement and Evaluation (4 years) by applying AUN-QA. (As opposed to the AUN-QA criteria), as expected, at level 3 There was evidence from the informants that they were operating. But not yet fully meet AUN-QA criteria.

                   3.The results of the evaluation of the structure and content of the curriculum of the graduate program. Measurement and Evaluation (4 years) by applying AUN-QA. (As opposed to the AUN-QA criteria), as expected, at level 3 There was evidence from the informants that they were operating. But not yet fully meet AUN-QA criteria.

                   4.The results of the evaluation of the appropriateness of the teaching and learning approach of the graduate education curriculum. Measurement and Evaluation (4 years) by applying AUN-QA. (As opposed to the AUN-QA criteria), as expected, at level 3 There was evidence from the informants that they were operating. But not yet fully meet AUN-QA criteria.

                   5.The results of the assessment of the student assessment of the graduate program. Measurement and Evaluation (4 years) by applying AUN-QA. (As opposed to the AUN-QA criteria), as expected, at level 3 There was evidence from the informants that they were operating. But not yet fully meet AUN-QA criteria.

                   6.The results of the evaluation of the academic staff quality (Academic Staff Quality) Measurement and Evaluation (4 years) by applying AUN-QA. (As opposed to the AUN-QA criteria), as expected, at level 3 There was evidence from the informants that they were operating. But not yet fully meet AUN-QA criteria.

                   7.The results of the evaluation of the quality of the support staff quality of the graduate education program. Measurement and Evaluation (4 years) by applying AUN-QA. (As opposed to the AUN-QA criteria), as expected, at level 3  There was evidence from the informants that they were operating. But not yet fully meet AUN-QA criteria.

                   8 Results of student quality and support (Student Quality and Support) Measurement and Evaluation (4 years) by applying AUN-QA. (As opposed to the AUN-QA criteria), as expected, at level 3 There was evidence from the informants that they were operating. But not yet fully meet AUN-QA criteria.

                   9.The results of the Facilities and Infrastructure Assessment of the Graduate Program Measurement and Evaluation (4 years) by applying AUN-QA. (As opposed to the AUN-QA criteria), as expected, at level 3 There was evidence from the informants that they were operating. But not yet fully meet AUN-QA criteria.

10. The results of the evaluation of the appropriateness of the quality enhancement of the graduate education program. Measurement and Evaluation (4 years) by applying AUN-QA. (As opposed to the AUN-QA criteria), as expected, at level 3 There was evidence from the informants that they were operating. But not yet fully meet AUN-QA criteria.

                   11. Results of the evaluation of the suitability of the output of the graduate education curriculum. Measurement and Evaluation (4 years) by applying AUN-QA. (As opposed to the AUN-QA criteria), as expected, at level 3 There was evidence from the informants that they were operating. But not yet fully meet AUN-QA criteria.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research