ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคพรู้ฟแมปปิงในการเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิต ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Authors

  • กมล นาคสุทธิ
  • สมยศ ชิดมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Keywords:

เทคนิคพรู้ฟแมปปิง, การเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิต, ความสามารถในการให้เหตุผลทางเรขาคณิต, PROOF MAPPING TECHNIQUE, WRITE GEOMETRIC PROOFS, GEOMETRIC REASONING ABILITY

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางเรขาคณิตของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคพรู้ฟแมปปิงในการเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิต กับ นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จำนวน 46 คน เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง จำนวน 23 คน และนักเรียนกลุ่มควบคุม จำนวน 23 คน โดยนักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิคพรู้ฟแมปปิงในการเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิต และนักเรียนกลุ่มควบคุมได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการให้เหตุผลทางเรขาคณิตของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการให้เหตุผลทางเรขาคณิตของนักเรียนกลุ่มทดลอง สูงกว่า นักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนกลุ่มทดลอง มีพัฒนาการของความสามารถในการให้เหตุผลทางเรขาคณิตในทางที่ดีขึ้น

The purposes of this research were to compare the geometric reasoning ability of students learning by using organizing mathematics learning activities using the proof mapping technique to write geometric proofs and those of students using a conventional approach. The population of this research were eighth grade students in Nakhonpathom Education service area office 9 under the Office of The Basic Education Commission, Ministry of Education. The subjects included 46 eighth grade students in academic year 2016 at Watraikhingwittaya School. They were divided into two groups: one experimental group with 23 students and the other a control group with 23 students. The students in the experimental group were given organized mathematics learning activities using the proof mapping technique to write geometric proofs while those in the control group were given organized mathematics learning activities using the conventional approach. The results of the study revealed that: 1) the geometric reasoning ability of students in the experimental group were higher than those before the experiment at a .05 level of significance; 2) the geometric reasoning ability of students in the experimental group was higher than that of students in the control group at a .05 level of significance; and 3) the geometric reasoning ability of students in the experimental group was developed in positive direction.

Author Biographies

กมล นาคสุทธิ

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมยศ ชิดมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Published

2018-01-30

How to Cite

นาคสุทธิ ก., & ชิดมงคล ส. (2018). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคพรู้ฟแมปปิงในการเขียนพิสูจน์ทางเรขาคณิต ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. An Online Journal of Education, 12(2), 18–31. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/110532