ผลของการใช้แอพพลิเคชั่นการสอนอ่านสะกดคำภาษาไทยร่วมกับวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนที่มีต่อความสามารถในการอ่านสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่มีปัญหาทางการอ่าน

  • อัญชิสา ธนศิริกุล
  • ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร, ดร.
Keywords: การสอนอ่านสะกดคำ, แอพพลิเคชั่น, ศูนย์การเรียน, ปัญหาการอ่าน, THAI WORD SPELLING, APPLICATIONS, LEARNING CENTER, READING DIFFICULTIES

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลของการใช้แอพพลิเคชั่นการสอนสะกดคำร่วมกับวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนที่มีต่อความสามารถในการอ่านสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาการอ่าน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นการสอนสะกดคำภาษาไทยร่วมกับการสอนแบบศูนย์การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาการอ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านสะกดคำเรื่องสระจำวน 8 แผน แอพพลิเคชั่นการสอนสะกดคำ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านสะกดคำเมื่อเรียนด้วยแอพพลิเคชั่นการสอนสะกดคำภาษาไทยร่วมกับวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียนที่เรียนด้วยแอพพลิเคชั่นการสอนสะกดคำร่วมกับวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยแอพพลิเคชั่นการสอนสะกดคำร่วมกับการสอนแบบศูนย์การเรียน

           The purposes of this research were 1) to study the effects of using a Thai word spelling application with learning center instruction on Thai word spelling abilities of first grade students with reading difficulties, and 2) to survey students’ satisfaction with using the Thai word spelling application with learning center instruction. The research sample included 30 first grade students of Chulalongkorn University Demonstration Elementary School studying during second semester of academic year 2016. Four instruments were administered for data collection including a pre-test, post-test, lesson plans, and the Thai word spelling application. For data analysis, mean, standard deviation, and t-test were employed.

          It was found that 1) after using the Thai word spelling application with learning center instruction, students with reading disabilities earned post-test scores higher than pre-test scores at a statistically significant level of .01, and 2) students stated their overall satisfaction with using the Thai word spelling application with learning center instruction.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อัญชิสา ธนศิริกุล

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร, ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-01-30
How to Cite
ธนศิริกุลอ., & ลัญฉวรรธนะกรฉ. (2018). ผลของการใช้แอพพลิเคชั่นการสอนอ่านสะกดคำภาษาไทยร่วมกับวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียนที่มีต่อความสามารถในการอ่านสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ที่มีปัญหาทางการอ่าน. An Online Journal of Education, 12(2), 67-78. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/110546