ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 EFFECTS OF ORGANIZING LEARNING ACTIVITIES IN SCIENCE BASED ON GAMIFICATION CONCEPT TO ENHANCE LEARNING MOTIVATION OF GRADE 2 STUDENTS

  • ศุภกร ถิรมงคลจิต
  • ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร
Keywords: GAMIFICATION, LEARNING MOTIVATION

Abstract

The purpose of this research were 1) to analyze and compare learning motivation before and after to organizing learning activities in science based on gamification in the period of experiment. and 2) to analyze and compare learning motivation after to organizing learning activities in science based on gamification between the experimental group consisting of 66 students in grade 2 at Chulalongkorn University demonstration elementary school. The research instruments consisted of the learning motivation questionnaire and lesson plans. The data were analyzed using the descriptive statistics, t-test dependent and t-test independent.

            The result of this research found that 1) the students studying with learning activities in science based on gamification had learning motivation after higher than before and 2) the students studying with learning activities in science based on gamification had higher than the students studying in normal class at statistically significant level .05

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศุภกร ถิรมงคลจิต

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาประถมศึกษา  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

 คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-12-20
How to Cite
ถิรมงคลจิตศ., & ลัญฉวรรธนะกรฉ. (2018). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 EFFECTS OF ORGANIZING LEARNING ACTIVITIES IN SCIENCE BASED ON GAMIFICATION CONCEPT TO ENHANCE LEARNING MOTIVATION OF GRADE 2 STUDENTS. An Online Journal of Education, 11(4), 450-464. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161190