การพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา DEVELOPMENT OF THE LESSON PLAN EVALUATION FORM FOR SECONDARY SCHOOL TEACHERS

  • เอมิกา สุวรรณหิตาทร
  • ศิริชัย กาญจนวาสี, ศาสตราจารย์ ดร.
Keywords: EVALUATION FORM, LESSON PLAN, LESSON PLAN EVALUATION

Abstract

The purposes  of  this  study  were  1)  to synthesize the main steps and the main element of lesson plan for secondary school teachers. 2) to develop a lesson plan evaluation form for secondary school teachers. 3) to evaluate a lesson plan for secondary school teachers. The sample involved 320 teachers of the secondary educational service area. The research instruments were the lesson plan evaluation form for secondary school teachers.

Result were as follows: (1) The main steps and the main element of lesson plan for secondary school teachers consisted of 6 components; main point, objective, content, activity design, Learning Materials/Resources, Evaluation Methods. (2)The lesson plan evaluation form for secondary school teachers consisted of 2 forms. The reliability of the first form was 0.788. And the range of inter – rater reliability of the second form was 0.876 – 0.931.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เอมิกา สุวรรณหิตาทร

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา     

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศิริชัย กาญจนวาสี, ศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-12-20
How to Cite
สุวรรณหิตาทรเ., & กาญจนวาสีศ. (2018). การพัฒนาแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู ระดับชั้นมัธยมศึกษา DEVELOPMENT OF THE LESSON PLAN EVALUATION FORM FOR SECONDARY SCHOOL TEACHERS. An Online Journal of Education, 11(4), 574-586. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161278