แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองและชายขอบ Guidelines for school management to create the global citizenship of school under the secondary education service area in urban and border

  • ผุสดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
  • ปองสิน วิเศษศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Keywords: GLOBAL CITIZENSHIP, STATE AND PROBLEM, SCHOOL MANAGEMENT

Abstract

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the current states 2) to study the problems and 3) to study the guidelines for school management to create global citizenship of schools under the secondary education service area in urban and border. The participants of this research were 72 administrators and 288 teachers , total 360 people. The research tool were questionnaires and in-depth interview with expert. Data were analyzed using descriptive statistics: Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation.

The research were as follows:

1) The current states of urban schools found that the school ethos is the highest and the community engagement is the lowest, for the border schools found that the school ethos is the highest and the community engagement is the lowest.

2) The problems of urban schools found that the transition of learner is the most problem and the curriculum is the less problem, for the border schools found that the community engagement is the most problem and the school ethos is the less problem.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ผุสดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปองสิน วิเศษศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-12-20
How to Cite
เสนีวงศ์ ณ อยุธยาผ., & วิเศษศิริป. (2018). แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองและชายขอบ Guidelines for school management to create the global citizenship of school under the secondary education service area in urban and border. An Online Journal of Education, 11(4), 667-678. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161338