การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ วิชาชีววิทยาของนิสิตฝึกสอน A DEVELOPMENT OF THREE – TIER DIAGNOSTIC TESTS BASED ON MISCONCEPTIONS IN BIOLOGY OF PRE – SERVICE TEACHERS

  • เลิศบุษยา ไทยเจริญ
  • วรรณี แกมเกตุ
Keywords: THREE –TIER DIAGNOSTIC TESTS, MISCONCEPTIONS, BIOLOGY, PRE – SERVICE TEACHERS

Abstract

Abstract

The purposes  of  this  study  were  (1)  to analyze the  content  misconceptions and  the  nature  of  misconceptions  in  Biology  of  pre-service teachers  (2) to  develop  and  check  the  quality  of three -  tire  diagnostic  tests  based  on  misconception  in  Biology  of  pre-service teachers.  The sample this  study  includes  student teachers undergraduate biology majors at four-year Bachelor of Education course. Bachelor of Education and  Education Bachelor 164 people. The instrument used in the research are 1) Test to survey the contents misconceptions in  Biology 2) Three -  tire  diagnostic  tests  in  Biology 3) The  tool  for  checking  quality of  criterion – related  validity  of  diagnostic test  by  using  Thinking  aloud  method. Data  were  analyzed  by  content  analysis , using  descriptive  statistics  and  checking  the  quality  of  validity  and  reliability  by  using  employ Computer Program 

Result were as follows: The finding found that  (1)Three – tier  diagnostic  tests  based  on  misconceptions  in  biology  is  the  concept  of  Homeostasis consisting  of  three  content  include 1) Respiratory 2) Circulation  3) Excretory  system, which  17 common  misconceptions.  (2) The quality  of  three  tier  diagnostic  test  developed  was valid in content ,  the difficulty  was  0.20-0.60 ,  the  discrimination  was 0.25-0.88 , the reliability of test was 0.80

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

เลิศบุษยา ไทยเจริญ

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวัดและประเมินผลการศึกษา  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

วรรณี แกมเกตุ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา   ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-12-20
How to Cite
ไทยเจริญเ., & แกมเกตุว. (2018). การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ วิชาชีววิทยาของนิสิตฝึกสอน A DEVELOPMENT OF THREE – TIER DIAGNOSTIC TESTS BASED ON MISCONCEPTIONS IN BIOLOGY OF PRE – SERVICE TEACHERS. An Online Journal of Education, 11(4), 761-776. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161404