รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์สำหรับนักเรียนประถมศึกษาโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น MODEL OF PRINTMAKING ACTIVITY PROVISION USING LOCAL MATERIAL FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

  • วาสินี สุขแล้ว
  • โสมฉาย บุญญานันต์, อาจารย์ ดร.
Keywords: PRINTMAKING, PRINTMAKING ACTIVITY FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS, LOCAL MATERIAL

Abstract

Abstract

The objective of this research is to present the format of printmaking workshop for student between age 5-12 years old by using local materials found in that area to induce student about how precious the materials are and also they could learn to appreciate every founded object in their routine life in terms of making arts. After I have revised and looked through all the related researches, curriculum handbooks and journals about art workshop for students. The journals are divided in Thailand and international journals total is 83 workshops. Moreover, I collected the information through interviewing based on these studied groups, which are 5 role-model elementary art teachers, 3 experienced professional printmaking art professor and 3 expert experienced artists who organized printmaking workshops for the student. The data was analyzed as a form of printmaking activities for primary students using local materials.

The research results found that, 1) Printmaking workshop for primary students working on the medium found in the area was developed using four printmaking technique including woodcut, intaglio printing, planography process and silk screen, total is 12 workshops. 2) Printmaking tools found in local area that used in workshops such as plant grow locally in the area, general material 3) During the learning process in these workshops 4) The process of encouraging students to learn aesthetic sense of the nature, medium and how the medium works during the printmaking process. The result of this exercise is good for the students in terms of observing and perceiving some aesthetics to create their printmaking pieces. Therefore, the development of student’s learning and process of making art was approved by interfered information about the source of mediums and to help students realize how immeasurable and important they are.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วาสินี สุขแล้ว

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โสมฉาย บุญญานันต์, อาจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-12-20
How to Cite
สุขแล้วว., & บุญญานันต์โ. (2018). รูปแบบการจัดกิจกรรมภาพพิมพ์สำหรับนักเรียนประถมศึกษาโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น MODEL OF PRINTMAKING ACTIVITY PROVISION USING LOCAL MATERIAL FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. An Online Journal of Education, 11(4), 777-790. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161410