การศึกษาการดำเนินการโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม A STUDY OF THE NEW SCHOOL YEAR ONE, READ AND WRITE IN ONE YEAR OF THE SCHOOL UNDER THE MINISTRY OF PRIMARY EDUCATION SERVICE, SAMUTSONGKHRAM.

  • ศุภรา บุญรอด
  • วลัยพร ศิริภิรมย์, อาจารย์ ดร.
Keywords: THE NEW SCHOOL, READ AND WRITE, THE SCHOOL UNDER THE MINISTRY OF PRIMARY EDUCATION SERVICE, SAMUTSONGKHRAM

Abstract

Abstract

 This study has two main objectives: 1) to study the present and adverse conditions of the implementation of the project to reinvent the school 2) to study the development, implementation of the project to reinvent the school by means of descriptive research. The population of this research is that the school has been voted number 6 percent of school districts is a mainstay of the five schools, the data include the education of eight people and a teacher of 96 people, a total of 104. the instrument used in this study were a questionnaire form five level rating scale data analysis using frequency, percentage, average, standard deviation. And the index needs PNIModified

The results were as follows: 1) the current state of implementation of the project to reinvent the school. The overall level. When considering each found The implementation of the project The side with the highest average. The Evaluation Project A side with an average lowest. The desirable condition for the implementation of the project as a whole at a high level. When considering each found The adoption of the revised action plan of the project. The side with the highest average. The Evaluation Project A side with an average lowest. Minor side project evaluation. And with the index needs the lowest operational aspects of the project.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศุภรา บุญรอด

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

วลัยพร ศิริภิรมย์, อาจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-12-20
How to Cite
บุญรอดศ., & ศิริภิรมย์ว. (2018). การศึกษาการดำเนินการโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม A STUDY OF THE NEW SCHOOL YEAR ONE, READ AND WRITE IN ONE YEAR OF THE SCHOOL UNDER THE MINISTRY OF PRIMARY EDUCATION SERVICE, SAMUTSONGKHRAM. An Online Journal of Education, 11(4), 791-803. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161414