ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลขยายโอกาส: กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา The Problems, Obstacles and Problem-solving Guidelines for community participative administration in Education of Trang Expanding Opportunity Municipal Schools: A case study of Hoiyod Municipal School

  • วรพล ศรีเทพ
  • ปองสิน วิเศษศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
Keywords: PROBLEM, OBSTACLE, PROBLEM-SOLVING GUIDELINE, COMMUNITY PATICIPATIVE ADMINISTRATION IN EDUCATION

Abstract

Abstract

The purpose of this research was to study the problems, obstacles and problem-solving guidelines for community participative administration in education of Trang Expanding Opportunity Municipal Schools: A case study of Hoiyod Municipal School. The research’s frameworks are constructed into 3 categories: (1) Practices for community partnerships in education. (2) The involvement of the community in education. (3) The role of community participation in education management. The study used structured interviews, as researched by interviewing administrators, teachers and the community, and analyzed using content analysis.

The research findings were that 1) The Problem is the school has not built up faith in its surrounding community. The obstacle in gaining this faith is that willingness to cooperate has not been matched by the community. Finally, Problem-solving guidelines for community participative administration in Education of Trang Expanding Opportunity Municipal Schools: A case study of Hoiyod Municipal School is to understand the causes and find ways to effectively work together with the community

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วรพล ศรีเทพ

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

ปองสิน วิเศษศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-12-20
How to Cite
ศรีเทพว., & วิเศษศิริป. (2018). ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลขยายโอกาส: กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา The Problems, Obstacles and Problem-solving Guidelines for community participative administration in Education of Trang Expanding Opportunity Municipal Schools: A case study of Hoiyod Municipal School. An Online Journal of Education, 11(4), 820-834. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161422