การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร THE STUDY OF RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTAL INVOLVEMENT AND DESIRABLE BEHAVIORS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS UNDER BANGKOK PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE

  • วรัญดา แสงชมภู
  • ธีรภัทร กุโลภาส, อาจารย์ ดร.
Keywords: PARENTAL INVOLVEMENT, DESIRABLE BEHAVIORS, RELATIONSHIP

Abstract

Abstract

This descriptive research had four objectives: 1) to study the level of parental involvement with the elementary school; 2) to study the level of desirable behaviors of students; 3) to analyze the relationship between parental involvement and desirable behaviors of elementary school; 4) to determine the effect of parental involvement on behaviors of the student. The sample of study was 65 teachers by using convenience sampling. The research instrument was Likert-scale questionnaires. Data analysis consisted of frequency, percentage, mean, S.D., correlation, and multiple regression analysis.

The main findings were as follow: 1) parental involvement was at high level in all area including (from high to low) learning, the role of parenting, community involvement, communication, volunteering, and decision making; 2) students desirable behaviors was at high level in all areas including desirable behaviors, learning process, and ethical behavior; 3) parental involvement and desirable behaviors of students was positively associated at significance level of .05; 4) according to multiple regression analysis, parenting and collaborating with the community could explain approximately 26.40 percent of the variance of desirable behaviors of students.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วรัญดา แสงชมภู

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธีรภัทร กุโลภาส, อาจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2018-12-20
How to Cite
แสงชมภูว., & กุโลภาสธ. (2018). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร THE STUDY OF RELATIONSHIPS BETWEEN PARENTAL INVOLVEMENT AND DESIRABLE BEHAVIORS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS UNDER BANGKOK PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE. An Online Journal of Education, 11(4), 876-889. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161440