ผลการใช้กิจกรรมพลศึกษาตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

  • วันวิสา ป้อมประสิทธิ์
  • บัญชา ชลาภิรมย์
  • สุธนะ ติงศภัทิย์

Abstract

The purpose of this study were to study the effects of using physical education activities based on self-regulation approach to reduce aggressive behaviors of lower secondary school students. The sample was 50 secondary school students at Bantungmahacharoen School. This sample was divided into 2 groups, with 25 students in the experimental group who received the physical education activities based on self-regulation approach to reduce aggressive behavior for 8 weeks, 3 days a week, 50 minuite a day, and 25 students in the control group who did not received the physical education activities based on self-regulation. Compare the difference of score and the data were than analyzed by calculating means, standard deviations and t-test, using statistically significant difference at .05 levels.

            The research findings were as follows: 1) The mean scores of aggressive behaviors of the experimental group of students after receiving the physical education activities based on self-regulation were significantly lower than before, at 0.5 levels. 2) The mean scores of aggressive behaviors of the experimental group students after receiving the physical education activities based on self-regulation were significantly lower than that of the control group students, at .05 levels. The research findings suggest that a physical education activities based on self-regulation approach to reduce aggressive behaviors of lower secondary school students

Downloads

Download data is not yet available.

References

กชมล ธนะวงศ์. ผลของการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลโดยใช้ทฤษฎีการกำกับตนเองที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เกศริน วงษ์มั่น. ผลการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองที่มีต่อการมีวินัยในการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์. สารนิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ, 2553
จักรี อย่าเสียสัตย์. ผลของการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพโดยใช้เกมการละเล่นไทยเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล. ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้เกมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
ดาริกา บิลโส๊ะ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพตามทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลและการกำกับตนเองเพื่อ สร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เติมเพชร สุขคณาภิบาล. พลศึกษากับการพัฒนาคน (กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ). วรสารวิชาการศิลปะศาสตร์ประยุกต์ 1, 2551
ทิพย์วัลย์ สุทิน. การลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนวัยรุ่นโดยรูปแบบการปรับพฤติกรรมด้วยปัญญา. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
ธันยพร มหาดิลกรัตน์. ผลของการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองที่มีต่อคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาในการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาในการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
วรศักดิ์ เพียรชอบ. แนวโน้มและวิธีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียน. วรสารพัฒนาหลักสูตร. ศูนย์พัฒนาการหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ อันดับที่ 32 พฤศจิกายน 2527.
ศิริไชย์ หงส์สงวนชัย. ความรุนแรงในเด็กแก้ที่ความคาดหวังพ่อและแม่. วรสารสารพินิจ 12 (2557)
ศิวณัฐ เล่อยิ้ม. ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดของธอร์นไดค์ที่มีต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
สวนดุสิตโพลล์. 2560. “การใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นไทย ณ วันนี้” [ออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.ryt9.com/s/sdp/2616136 (27 กันยายน 2560)
Schunk, D.H., & Zimmerman, B. J. (1994). Self-Regulation of learning and performance issue and education applications. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associate Publisher.
Published
2019-12-27
How to Cite
ป้อมประสิทธิ์ว., ชลาภิรมย์บ., & ติงศภัทิย์ส. (2019). ผลการใช้กิจกรรมพลศึกษาตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. An Online Journal of Education, 14(2), OJED1402052 (11 pages). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/195587