การศึกษากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัล OBECQA ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

  • สินีนาถ ยั่งยืนพิพัฒน์
  • ดวงกมล บางชวด, อาจารย์ ดร.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัล OBECQA ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ในปีงบประมาณ 2558 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนศึกษานารี  โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานแผน หัวหน้างานประกันคุณภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนทั้งสิ้น 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัล OBECQA ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 มีการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาสภาพความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการที่ได้รับการปฏิบัติมากที่สุด คือ  โรงเรียนมีการศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นเรื่องการนิเทศในบริบทโรงเรียนมาตรฐานสากล รองลงมาเป็นการปฏิบัติการนิเทศ คือ ผู้นิเทศได้รับการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การติดตาม ควบคุมและกำกับงานจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และการวางแผนการนิเทศ คือ โรงเรียนมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานนิเทศภายในอย่างชัดเจน ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สินีนาถ ยั่งยืนพิพัฒน์

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดวงกมล บางชวด, อาจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-07-02
How to Cite
ยั่งยืนพิพัฒน์ส., & บางชวดด. (2019). การศึกษากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัล OBECQA ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1. An Online Journal of Education, 13(3), 266-276. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/200666