การศึกษาความต้องการการนิเทศด้านการปฏิบัติงาน ของครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

  • วรัญญา เงินแจ้ง
  • ดวงกมล บางชวด, อาจารย์ ดร.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูผู้ช่วยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2559 – 2560 จำนวน 1,129 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 294 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายแล้วนำเสนอในรูปแบบความเรียง

ผลการวิจัยพบว่า 1.ในภาพรวมความต้องการการนิเทศด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยความต้องการการนิเทศมากที่สุดคือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนรู้ ตามลำดับ 2.เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความต้องการการนิเทศด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยที่มากที่สุดในแต่ละด้านมีดังนี้ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ คือ การจัดทำรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและถูกต้องสมบูรณ์ 2) ด้านการพัฒนาผู้เรียน คือ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน 3) ด้านการพัฒนาวิชาการ คือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเครือข่ายทางวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้   4) ด้านการพัฒนาสถานศึกษา คือ การปฏิบัติงานบริหารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความสำเร็จ และ 5) ด้านความสัมพันธ์ชุมชน คือ การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ดวงกมล บางชวด, อาจารย์ ดร.

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-07-09
How to Cite
เงินแจ้งว., & บางชวดด. (2019). การศึกษาความต้องการการนิเทศด้านการปฏิบัติงาน ของครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. An Online Journal of Education, 13(4), 12-22. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/202179