การบริหารหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ของศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ ค่ายที่ 1 ในกลุ่มภาคกลาง

  • กมลชนก กระแสแสง
  • ดวงกมล บางชวด, อาจารย์ ดร.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ ของศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ ค่ายที่ 1 ในกลุ่มภาคกลาง ประชากร คือ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการฯ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี และศูนย์โอลิมปิกวิชาการฯ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 56 คน คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยากรฝึกอบรมและคณะกรรมการดำเนินงานจัดค่ายฯ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยในภาพรวม พบว่า การบริหารด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเตรียมบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการปฏิบัติมากที่สุด คือ คณะผู้บริหาร วิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงาน ในศูนย์ฯ ได้รับการอบรมแนวทางการใช้หลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ   สอวน. วิชาฟิสิกส์ ค่ายที่ 1 จากมูลนิธิ สอวน. และ สสวท. ค่าเฉลี่ย 4.86 ด้านการแปลงหลักสูตรสู่การสอน การปฏิบัติที่มากที่สุด คือ วิทยาการเลือกบทปฏิบัติการทดลอง โดยเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 4.79 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การปฏิบัติมากที่สุด คือ การจัดเตรียมที่พักและอาคารสถานที่เพียงพอและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมในการเข้าค่าย ค่าเฉลี่ย 4.79 และด้านการนิเทศ กำกับ ติดตามการใช้หลักสูตร การปฏิบัติที่มากที่สุด คือ คณะผู้บริหาร ของศูนย์ฯ มีการติดตามผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินค่ายฝึกอบรมและเสนอต่อ สสวท. และ สพฐ. ค่าเฉลี่ย 4.43

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กมลชนก กระแสแสง

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-07-09
How to Cite
กระแสแสงก., & บางชวดด. (2019). การบริหารหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ของศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ ค่ายที่ 1 ในกลุ่มภาคกลาง. An Online Journal of Education, 13(4), 121-132. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/202197