ผลของโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กที่มีต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

  • นฤชล อรชร
  • สุธนะ ติงศภัทิย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กที่มีต่อความสามารถการรับและส่งบอลลูกฟุตบอลและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กที่มีต่อความสามารถการรับและส่งลูกฟุตบอลของก่อนและหลังการทดลอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง กำหนดให้กลุ่มทดลองที่ได้ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็ก ฝึกซ้อมปกติในแต่ละวัน โดยทำการฝึก 8 สัปดาห์ๆละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ และทดสอบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ก่อนและหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า “ที” ทดสอบความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลวิจัยพบว่ามีค่าคะแนนความสามารถการรับและส่งลูกฟุตบอลก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนความสามารถการรับและส่งลูกฟุตบอลก่อนและหลังการฝึกไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-12-28
How to Cite
อรชรน., & ติงศภัทิย์ส. (2018). ผลของโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กที่มีต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. An Online Journal of Education, 13(4), 160-172. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/202406