การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2

  • พิมพ์ดรุณ มีผล
  • ดวงกมล บางชวด, อาจารย์ ดร.

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 ผู้ให้ข้อมูล คือ ครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 182 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า 1. ในภาพรวมความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่ต้องการการนิเทศการสอนมากที่สุด คือด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รองลงมาคือด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านสื่อการเรียนการสอน ตามลำดับ 2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่มากที่สุดในแต่ละด้านมีดังนี้ 1) ด้านหลักสูตร คือ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการและด้านเจตคติให้สอดคล้องกับพันธกิจโรงเรียนขนาดเล็ก 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 3) ด้านสื่อการสอน คือ การผลิตและเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ การออกแบบเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พิมพ์ดรุณ มีผล

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-07-10
How to Cite
มีผลพ., & บางชวดด. (2019). การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2. An Online Journal of Education, 13(3), 413-422. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/202451