การศึกษาความต้องการการพัฒนาความรู้และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • อภิญญา บุตรลี้
  • ดวงกมล บางชวด, อาจารย์ ดร.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) 2. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) ประชากรจำนวน 299 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากผลการวิจัยพบว่า 1. ภาพรวมความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นที่ต้องการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความต้องการพัฒนามากที่สุด คือ หลักการเขียนหนังสือราชการโดยใช้รูปแบบและภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง รองลงมาคือ วิธีการสร้างฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Apps และหลักการเขียนหนังสือราชการโดยใช้รูปแบบและภาษาไทยที่ถูกต้อง ตามลำดับ สำหรับด้านทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความต้องการพัฒนาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด ในประเด็นที่ต้องการพัฒนา คือ การใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel และPowerPoint เป็นต้น รองลงมาคือ ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ และเทคนิคการทำตารางนัดหมายการประชุมสัมมนาด้วยระบบออนไลน์ Doodle ตามลำดับ  ซึ่งวิธีการพัฒนาทั้งด้านความรู้และทักษะที่บุคลากรต้องการ คือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

อภิญญา บุตรลี้

นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา   

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published
2019-07-10
How to Cite
บุตรลี้อ., & บางชวดด. (2019). การศึกษาความต้องการการพัฒนาความรู้และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. An Online Journal of Education, 13(3), 478-489. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/202460