ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียนประถมศึกษา

  • ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สุธนะ ติงศภัทิย์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Keywords: สุขสมรรถนะ, เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย, การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา, HEALTH-RELATED FITNESS, THAI FOLK GAMES, PHYSICAL EDUCATION

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียนประถมศึกษา ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายและหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 47 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้มาจาก วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยกลุ่มทดลอง จานวน 23 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 24 คน ดาเนินการทดลองเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 60 นาที และทาการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบสุขสมรรถนะ โดยทดสอบค่าที (t-test) ก่อนเริ่มทาการทดลอง กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย และกลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามปกติ โดยทาการทดสอบสุขสมรรถนะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ โดยทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยพบว่า

กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาตามปกติมีสุขสมรรถนะ ด้านองค์ประกอบของร่างกาย ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ด้านความอ่อนตัว ด้านความทนทานของกล้ามเนื้อ ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ด้านความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

คำสำคัญ: สุขสมรรถนะ/เกมการละเล่นพื้นบ้านไทย/การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา

 

Abstract

The purpose of this research was to study the effects of physical education learning management using Thai folk games on health-related physical fitness of elementary school students, between the experimental group which received physical education learning management using Thai folk games and the control group which received regular physical education learning management. 47 subjects from the 2 grade, male and female students were purposively selected. There were 23 students in the experimental group and 24 students in the control group. The total duration of learning management was 8 weeks, 1 day a week and 60 minutes. Compare the difference of the average t-test scores of the health-related physical fitness between the experimental group of physical education learning management using Thai folk games and the control group which received the regular physical education learning management. The health-related physical fitness test before and after 8 week trial to test the importance statistically significant difference at .05 level .

The results were as follows :, the experimental group which received physical education learning management using Thai folk games and the control group received regular physical education learning management. The health-related physical fitness body compositions were not significantly different. The flexibility, the muscles endurance, the muscles strength, cardiorespiratory endurance were statistically significant different at .05 level .

KEYWORDS: HEALTH-RELATED FITNESS / THAI FOLK GAMES / PHYSICAL EDUCATION

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
เรืองปัญญาวุฒิป., & ติงศภัทิย์ส. (1). ผลของการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาโดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะของนักเรียนประถมศึกษา. An Online Journal of Education, 9(2), 87-101. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/20313