ที่ปรึกษา
พระราชรัตนาลงกรณ์,รศ.ดร.
พระศรีวชิรโมลี
พระครูภาวนาธรรมโฆษิต,ดร.
พระครูอนุกูลวรกิจ


เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคล์

บรรณาธิการบริหาร
พระมหาสมเด็จ มหาสมิทฺธิ,ผศ.ดร.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
พระมหาประหยัด ปญฺญาวโร,ดร.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

กองบรรณาธิการ
พระเดชขจร ขนฺติธโร
พระมหาจำนงค์ สิริวณฺโณ,ดร.
ดร.กัมพล นะวัน
พระธีระศักดิ์ ธมฺมวโร
รศ.ดร.รัชนก แสงภักดีจิต
รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข
ผศ.ดร.ปาริชาติ ทุมนันท์
ดร.สกุล อ้นมา
ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข
ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ
ดร.เกษฎา ผาทอง
นายแสงจ่อย อินทรจักร
นายขจรศักดิ์ วิเศษสุนทร


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
นายอภิวัฒชัย พุทธจร
นางอิงอร บุตรศรีผา
พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต
พระมหาชิษณุพงศ์ สุทฺธิวํสเมธี


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
วัดชัยพร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

งานบันทึกข้อมูล
พระเจษฎา จารุธมฺโม
นายกิตติศักดิ์ พรหมกุล


วัดศรีสุมังคล์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศิลปกรรม
นายเทวราช เจริญเวทย์

พิสูจน์อักษร
นายสุวิทย์ ขาวนอก

ฝ่ายประสานงานและจัดการ
นายจันทวี ชัยสว่าง
นายชาญไชย พิมพ์คำ

 

ไวยาวัจกร วัดศรีสุมังคล์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ไวยาวัจกร วัดเนินพระเนาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย