วารสารศึกษิตาลัย ISSN: 2730-3330 (Print) ISSN: 2822-1168 (Online) เป็นวารสารวิชาการของวัดศรีสุมังคล์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการของนักวิชาการ ในมิติทางด้านพุทธศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศเรื่อง การกำหนดค่า CopyCatch

2022-02-27

วารสารศึกษิตาลัย ได้กำหนดความซ้ำของผลงานด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ตามที่วารสารกำหนด

โดยมีผลตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

ISSN 2730-3330 (Print)

 

ISSN 2822-1168 (Online)

 

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

การใช้เหตุผลเพื่อพัฒนาชีวิตตามแนวคัมภีร์มิลินทปัญหา

พระเสกสรรค์ ฐานยุตฺโต (ศรีทน), พระครูปริยัติกิตติวรรณ (กิตฺติวณฺโณ/ได้ทุกทาง), พระอธิการอำพน จารุโภ (ดาราศาสตร์), พระครูสุตธรรมาภิรัต (สุธมฺมาภิรโต/ยืนยง), ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

1-14

การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาในโลกศตวรรษที่ 21

พระครูสมุห์หัตถพร ปิยธมฺโม (คำเพ็ชรดี), พระมหาอำพล ธนปญฺโญ (ชัยสารี), พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์ (สิงหา มุ่งหมาย), พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน (วงค์อนุ)

15-28

ภาพตัวแทนสตรีที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิ่ง

ณัฐธิกา อุยสาห์, ณัฐพงศ์ เขียวศรี, สุภัทรชรี บุญประชุม

29-42

ปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อถ่านในพื้นที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ชัชวาล พวงวาสนา, สมเกียรติ เกียรติเจริญ, รังสรรค์ อินทน์จันทน์

43-56

ต้นแบบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสมัยใหม่ จังหวัดสุรินทร์

พระครูปัญญาสิริวิมล (สมบัตต ภัททกาญจนะโชติ), วัชรินทร์ สุทธิศัย, สิทธิพรร์ สุนทร

85-98

ดูทุกฉบับ