A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined gourami Processing towards Customers’ needs

Authors

  • พรรณราย แสงวิเชียร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • มรกต กำแพงเพชร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • แววมยุรา คำสุข คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • ชรินพร งามกมล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Keywords:

Business Plan, Snake-skined gourami, Value added

Abstract

This study is the combination of participative research and action research. The
analysis is by classifying data and sourcing out the potential group members of the farmers
and the processors of snake-skined gourami. The induction analysis and the comparative
analysis are used with the target group before and after joining the project to draw the
conclusion from the lesson learned, the body of knowledge for the product developing
process. The research finding is that the target group has the potentials in processing the
scented snake-skined gourami from the local wisdom and it has its own identity with longtime
well known as Bang Bo snake-skined gourami. However, they are lack of
understanding in marketing, product development, waste management from scraps of the
products, and the channel of distribution. The knowledge of the target group before and
after the business plan training program are scoring: 2.80 and 3.44 respectively. The T-test
dependent finding the knowledge of the target group for the training is significantly different
by 0.05 it came up with the business plan of developing the prototype for Tong-muan
products with snake-skined gourami bones scraps, the high calcium value-added, the value –
added product from the scraps of the product process.

References

กระทรวงอุตสาหกรรม. (2545). โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและแปรรูปสินค้าข้าวภายใต้องค์ประกอบของ
สายโซ่แห่งคุณค่าอาหาร (Value food chain): กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว. กรุงเทพฯ.
กระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). เกษตรแปรรูป : กระทรวงอุตสาหกรรมเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
ด้วย “อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร”. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 จาก กระทรวง
อุตสาหกรรม เว็บไซต์ http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/knowledge/item/
10592-2016-05-23-05-00-38.
กฤษณะ ดาราเรือง. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาแหลม
จังหวัดนครสวรรค์. สุทธิปริทัศน์, 31(100), 130-143.
ก้องเกียรติ บญุอินทร์. โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ. (23 เมษายน 2553). สัมภาษณ์.
ชาย โพธิสิตา. (2556). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ. อมรินทร์ปริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่ง.
ชุติมันต์ สะสอง และบุญฑวรรณ วิงวอน. (2559). ศึกษาความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียและแผนธุรกิจ
ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 6(1), 124-133.
ณัฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2552). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ. ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ธีรพงษ์ เทพกรณ์ กาญจนา พลอยศรี ศารินาฏ เกตวัลห์ อนัญญา เอกพันธ์ และเกศนภา ห้องโสภา.
(2556). การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำเมี่ยงคั่วของชุมชนบ้านผาเด็ง ตำบลป่าแป๋
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 6 (1), 67-79.
นภัสวรรณ. (นามปากกา). (2554). ปลาสลิดบางบ่อใกล้สูญพันธุ์ วอน อบจ. หาทางช่วย. ฟ้าใหม่,
1(2), 13.
ปรีชา สมานมิตร. การเลี้ยงปลาสลิด ตำบลคลองด่าน. (29 เมษายน 2560). สัมภาษณ์.
ปิ่นปินัทธ์ สัทธรรมนุวงศ์ และวนาวัลย์ ดาตี้. (2558). ถอดรหัสวงจรชีวิตตราสินค้า. วารสาร
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, 10(1), 15-27.
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. (2555). การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ:สำนัก
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มรกต กำแพงเพชร. (2559). เรื่องเล่าจากผู้ประกอบการสีเขียว จุดเปลี่ยนจากผับสู่ผัก จากมังกี้คลับสู่
มังกี้ออร์แกนิคฟาร์ม, วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์, 9(1), 201-214.
โยธยา ปัญญากาวิน. (2548). การผลิตและการตลาดปลาสลิดของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ
จำกัดวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) บัณฑิต
วิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
วิชิต อู่อ้น. (2551). การจัดการเชิงกลยุทธ์ : ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงกลยุทธ์.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พรินท์แอทมี(ประเทศไทย).
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ และคณะ. (2552). การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ
ชุมชนในเขตภาคเหนือ สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน. รายงานการวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศุภกานต์ ศรีโสภาเจริญรัตน์. (2558). ปัญหาการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีปลาสลิดบางบ่อ.
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
สมพันธ์ อภิรักส์. (2556). ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงปลาสลิดด้วยชุดการสอน สำหรับผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เว็บไซต์
https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/download/.../27123
สำนักงานเทศบาลตำบลบางบ่อ. (2559). ปลาสลิด. สืบค้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เว็บไซต์ http://
bangbo.go.th/bank.php?modules=otop3&Id=1&data=detail
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง. (2559). ปลาสลิด. สืบค้นเมื่อวันที่ 13
มกราคม 2560 เว็บไซต์ http://www.chachoengsao.go.th/osmcentral/
สุปราณี เย็นสุข. (2547). การผลิตและการตลาดของปลาสลิดและผลิตภัณฑ์ในจังหวัดสมุทรปราการ.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
สุภางค์ จันทวานิช. (2553). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพมหานคร :สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Downloads

Published

2018-09-11

How to Cite

แสงวิเชียร พ., กำแพงเพชร ม., คำสุข แ., สัณหภักดี บ., งามกมล ช., & รัตนปริญญานุกูล ก. (2018). A Business Plan for Creating Value-added of Snake-skined gourami Processing towards Customers’ needs. Business Administration and Management Journal Review, 10(1), 191–206. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145064

Issue

Section

Research Articles