Factors Affecting Purchasing Behavior of Environmental-friendly Products among Thai and Laos Consumers in Loei Province

Authors

  • จารุพร มีทรัพย์ทอง สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Keywords:

Purchasing behavior, Environmental-friendly products, Thai consumers, Laos consumers

Abstract

This research aimed at studying personal characteristics affecting purchasing
behavior of environmental-friendly products among Thai and Laos consumers in Loei
province, and exploring relationship between needs in purchasing environmental-friendly
products in terms of product, price, distribution channel and promotion with purchasing
behavior of environmental-friendly products among Thai and Laos consumers in Loei
province. This quantitative research employed 390 Thai and Laos consumers, 229 Thais and
161 Laos, in Loei province as a sample group by accidental sampling technique using
bilingual questionnaires with 6 factors: (1) personal characteristics (2) needs of products (3)
needs of price (4) needs of distribution channel (5) needs of marketing promotion and (6)
purchasing behavior of environmental-friendly products. Descriptive statistics, T-test, F-test,
LSD’s comparison, Pearson’s correlation and multiple regression were adopted for data
analysis. The research revealed 1) Thai and Laos consumers with different ages, incomes
and careers had different purchasing behavior of environmental-friendly products
significantly at 0.05 statistical level; 2) needs of products, price, distribution channel and

marketing promotion had relationship with purchasing behavior of environmental-friendly
products; and 3) factors of needs of product, distribution channel and marketing promotion
had influence towards purchasing behavior of environmental-friendly products.

Author Biography

จารุพร มีทรัพย์ทอง, สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย 42000

References

กนกอร นิลวรรณจะณกุล และปวีณา คำพุกกะ. (2556). ความรู้และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2(3), 65 – 83.
ณัฐกนก รัตนางกูล. (2553). การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ณัฐณิชา นิสัยสุข และขวัญกมล ดอนขวา. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 9(2),
57-67.
ณัฐพล อัสสะรัตน์ และ พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร. (2551). ศึกษาการวัดพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม: การวิจัยเชิงสำรวจ. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 30(117-118), 145-156.
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2553). ชุดวิชา 21701 การวิจัยหลักสูตรและการเรียนการสอน หน่วยที่ 7 การศึกษา
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และหน่วยที่ 10 สถิติวิเคราะห์เชิงปริมาณ: สถิติบรรยายและสถิติพารา
เมตริก หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน. สืบค้นเมื่อ 20
มีนาคม 2561, จาก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์: https://goo.gl/AtX6QE
นารา กิตติเมธีกุล (2559). พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภครายย่อยชาวลาวในนครหลวงเวียงจันทน์ต่อ
อาหารทะเลสดในจังหวัดหนองคาย. วารสารรัชต์ภาคย์, 10 (19), 44-54.
นิศาชล ลีรัตนากร. (2556). รูปแบบการบริโภคสีเขียว ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพ-
มหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปาริชาติ ชิตตโสภณ. (2554). ผลการดำเนินงานของสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
รามคำแหง.
มธุรพจน์ ศรีโพนทอง (2560). พฤติกรรมการบริโภคสินค้าออร์แกนิกของชาวเยอรมันและโอกาสของ
ผู้ประกอบการไทย. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 9(1), 263-277.
ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจไทยในอาเซียน. (2561). สปป.ลาว. สืบค้นวันที่ 9 พฤษภาคม 2561, จาก กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เว็ปไซต์: https://goo.gl/dtVE9Z
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2558). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564. สืบค้นวันที่ 12 มกราคา 2560, จาก สำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เว็บไซต์: http://www.nesdb.go.th/
ewt_dl_link.php?nid=6422
สุกัญญา หมู่เย็น. (2559). พฤติกรรมการบริโภคสินค้าสีเขียวของประชาชนใน ตำบลบางปรอก อำเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ก้าวสู่
ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน, 17 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัย
นครราชสีมา. จังหวัดนครราชสีมา: วิทยาลัยนครราชสีมา.
สุดารัตน์ กันตะบุตร. (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี.
โสมสกาว เพชรานนท์ และวลัยภรณ์ อัตตะนันท์. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักและพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Chen, K., and Deng, T. (2016). Research on the Green Purchase Intentions from the Perspective
of Product Knowledge. Sustainability, 8(9), 1-16.
Gan, C., Wee, H.Y., Ozanne, L, & Kao,T. H. (2008). Consumers’ purchasing behavior towards
green products in New Zealand. Innovative Marketing, 4(1), 93-102.
Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate data Analysis: A
global perspective. 7th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Kotler, P., and Keller, K. L. (2016). Marketing management 15th ed. Boston, MA: Pearson.
Solomon, M. R. (2009). Consumer behavior: In fashion. New jersey: Pearson Prentice Hall.
UN Division for Sustainable Development. (2012). A guidebook to the Green Economy: Issue 1
Green economy, green growth, and low-carbon development, history, definitions and
a guide to recent publications. Retrieved November 14, 2015, from sustainable
development.un.org Website: https://sustainabledevelopment.un.org/content/.../GE%
20Guidebook.pdf
Zhu, Q., Li, Y., Geng, Y, & Qi, Y. (2012). Green food consumption intention, behaviors
and influencing factors among Chinese consumers. Food Quality and Preference, 28(1),
279–286.

Downloads

Published

2018-12-24

How to Cite

มีทรัพย์ทอง จ. (2018). Factors Affecting Purchasing Behavior of Environmental-friendly Products among Thai and Laos Consumers in Loei Province. Business Administration and Management Journal Review, 10(2), 177–196. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/162317

Issue

Section

Research Articles