Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries

Authors

  • ศักชัย อรุณรัศมีเรือง Business Administration Department, Huachiewchalermprakiet University
  • พิมสิริ ภู่ตระกูล
  • รพี อุดมทรัพย์
  • รุ่งฤดี รัตนวิไล
  • ศิริวุฒิ รุ่งเรือง
  • สถาพร ปิ่นเจริญ

Keywords:

Innovation, Productivity Improvement, New Industry

Abstract

This article is primarily intended to provide insights into the preparation of various aspects, especially to create the innovations as business strategy for the competitiveness of Thailand's manufacturing and service industries. Particularly, in the era of business disruptive world as present, all organizations need to develop their competencies in every dimension such as in Marketing, Building and Reshaping the New Organizational Culture, Production, Logistics, including Financial Management aimed at the survival, growth and sustainability of the continual improvement in business. The competitiveness must come from the effective and efficient operation of all sectors. At the present, what businesses really need is the combination of innovation, technology and creative idea. Those can create the differentiation to connect with productivity improvement and enhance the ability to meet the needs of market, enhance the customer satisfaction and the stakeholders of organization. Accordingly, those are the sustainable economic development base on creating value for industrial development of Thailand indeed.

References

กิดานันท์ มลิทอง. (2540 : 245). นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อรุณ
การพิมพ์.
ชลิตพันธ์ บุญมีสุวรรณ ศักชัย อรุณรัศมีเรือง รุ่งฤดี รัตนวิไล และสถาพร ปิ่นเจริญ. (2560). การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์กรในยุคประเทศไทย 4.0 Change Management towards
Organization Development in Thailand 4.0. วารสารธุรกิจปริทัศน์. คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม), 155-172.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2559). ทฤษฎีองค์กรสมัยใหม่.กรุงเทพฯ : บริษัท แซท โฟร์ พริ้นติ้ง จำกัด.
ธนาคารกรุงเทพ. (2559). รู้จักกับ Thailand 4.0 แบบเข้าใจง่ายอ่านรอบเดียวเล่าได้เป็นช่องเป็นฉาก. สืบค้น
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2561เว็บไซต์:https://www.bangkokbanksme.com/article/10053
สมชนก (คุ้มพันธ์) ภาสกรจรัส. (2556). หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ: แม็คกรอฮีล.
สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย. (2558). อนาคตอุตสาหกรรมไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 33(2),
56-115
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. (2561). คู่มือการจัดทำความรู้ด้านการผลักดันแผนปฏิบัติ
การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564. สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม
2561, เว็บไซต์ www.oie.go.th
ระบบอุตสาหกรรมไทยต้องยกระดับ “ผลิตภาพ” ทั้งด้านแรงงาน เทคโนโลยี นวัตกรรม แก้ไขจุดอ่อน
ของประเทศ. สืบค้นเมื่อ 31 สิงหาคม 2561, เว็บไซต์ www.industry.go.th
วิทยา อินทร์สอน ไพโรจน์ ด้วงนคร และปัทมาพร ท่อชู. (2561). Productivity & Operations. สืบค้นเมื่อ
5 ตุลาคม 2561, จากข่าวสารเพื่อการปรับตัวก้าวทันเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ISSN 0859-0095,
เว็บไซต์ www.thailandindustry.com
ศูนย์วิจัยกสิกร: SME ค้าปลีกปรับอย่างไรให้ทันยุค 4.0. สืบค้นเมื่อ 13 สิงหาคม 2561, เว็บไซต์ :
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/
Documents/Retailing-4-0_FullPage.pdf
ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย: อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ขับเคลื่อนกลไกเศรษฐกิจเพื่ออนาคต สืบค้นเมื่อ
22 ตุลาคม 2561 https://sme.ktb.co.th/sme/productListAction.action?command=getDetail&
cateMenu=KNOWLEDGE&cateId=42&itemId=238
สถาพร ปิ่นเจริญ. (2543) การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
---------. (2543) การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ : ตามแนวทางของทฤษฎี Z. วารสาร มฉก.
วิชาการ. ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน) : 78-81.
---------. (2543) การบริหารความเครียด (STRESS MANAGEMENT). วารสาร มฉก. วิชาการ. ปีที่ 4
ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม-ธันวาคม) : 81-89.
---------. (2544) ทางเลือกสาธารณะ (PUBLIC CHOICE) : แนวทางการพัฒนาองค์การ เพื่อการตอบสนอง
ต่อความต้องการของสมาชกิ และกล่มุ ลกู ค้าขององค์การ. วารสารมฉก. วชิ าการฉบบั สงั คมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 91-98.
---------. (2550) ทฤษฎีและการจัดรูปองค์การ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย.
---------. (2555) การสื่อสารทางการบริหาร. กรุงเทพฯ: เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พรินต์.
---------. (2556) ภาวะผู้น?ำกับการจัดการ. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส์.
---------. (2558) การก?ำหนดและวิเคราะห์. นโยบายและ การวางแผนเพื่อการพัฒนาองค์การสาธารณะ
และธุรกิจ. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส์.
สถาพร ปิ่นเจริญ และรุ่งฤดี รัตนวิไล. (2553) กลยุทธ์กระจายอ?ำนาจสู่ความเป็นเลิศขององค์การ
(DECENTRALIZE STRATEGY LEAD TO ORGANIZATION EXCELLENT). วารสารธุรกิจ
ปริทัศน์. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม) : 97-103.
เอฟเวอเร็ต เอ็ม โรเจอร์ (2546, 475) “Innovation is an idea, practice or object” Everett M. Rogers
(2003, 475).
Adam Robinson. (2018). Six More Logistics Technology Trends Enabling Success in 2018. สืบค้น
เมื่อ 1 ตุลาคม 2561, จาก CERASISTM เว็บไซด์ : https://cerasis.com/2018/02/20/logisticstechnology-
trends/
Bloomberg. สืบค้นเมื่อ 7 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์ : https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/
snapshot.asp?privcapId=30683858
Jeremy Hammant. (1995). Information technology trends in logistics. Logistics Information
Management. Vol. 8 Issue: 6: pp.32-37. สืบค้นเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 website: https://doi.
org/10.1108/09576059510102235
Jo Caudron & Dado Van Peteghem. (2013). “Digital Transformation” 3rd edition สืบค้นเมื่อ 10
ตุลาคม 2561 website: https://www.amazon.com/Digital-Transformation-Model-Master-
Disruption-ebook/dp/B079Y86JQ2
Longley, P., Cheshire, J., Singleton, A. (2018). “Consumer Data Research” UCL Press.
Marketeer Online สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2561 https://marketeeronline.co/archives/27170
Marketing. (2018). 6 Logistics Technology Trends for 2018 and Beyond. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2561,
จาก Logistics+ เว็บไซด์:https://www.logisticsplus.net/6-logistics-technology-trends-for-2018-
and-beyond/
Salomon, R., & Wu, Z. (2012). Institutional distance and local isomorphism strategy. Journal of
international business studied, 43 (4), 343-367.
UIH. ( n.d. ). Thailand 4.0 คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2561, เว็บไซต์ : https://www.uih.co.th/
th/knowledge/thailand-4.0

Downloads

Published

2019-12-24

How to Cite

อรุณรัศมีเรือง ศ., ภู่ตระกูล พ., อุดมทรัพย์ ร., รัตนวิไล ร., รุ่งเรือง ศ., & ปิ่นเจริญ ส. (2019). Innovation and Productivity Improvement in Thailand’s New Industries. Business Administration and Management Journal Review, 11(2), 232–246. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/173681

Issue

Section

Academic Articles